รองนายกรัฐมนตรีย้ำการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ความโปร่งใสในการบริหารงานของรัฐ และธรรมภิบาล คือรากฐานของการเป็นประชาธิปไตย

ข่าวทั่วไป Friday September 20, 2019 14:00 —สำนักโฆษก

รองนายกรัฐมนตรีย้ำการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ความโปร่งใสในการบริหารงานของรัฐ และธรรมภิบาล คือรากฐานของการเป็นประชาธิปไตย

วันนี้ (20 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ และมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2562 ในการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ปี 2561-2562 พร้อมด้วย ผู้บริหารของหน่วยงาน กรรมการข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล กรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของราชการ เข้าร่วมโดยมี นายเทวัญ ลิปพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสัมมนาวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ปี 2561-2562 ภายใต้ชื่องาน “ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัลกับความโปร่งใสในการบริหารงานของรัฐ” เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น ด้านความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ประชาชน เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 9 หน่วยงานได้แก่ สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี สำงานวานเขตราษฎร์บูรณะ องค์การบริการส่วนจังหวัดนครนายก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การประชานครหลวง พร้อมกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ความตอนหนึ่งว่า การบริหารภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ทำให้สังคมไทยโปร่งใสไร้ทุจริตการยึดมั่นในหลักธรรมาธิบาล (Good Government) เป็นหลักสำคัญในการอยู่ร่วมกันมีองค์ประกอบสำคัญ6 ประการ 1) หลักยุติธรรมหรือ ความยุติธรรม 2) ความโปร่งใส 3) ความมีส่วนร่วม 4) ความรับผิดชอบ 5) การมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 6) ความคุมค่า คุ้มทุน ประหยัด ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวเป็นการทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบถูกต้องได้ มีการเปิดเผยอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ อันจะมีส่วนช่วยให้การทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นได้

รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากยุคAnalog ไปสู่ยุค Digitalทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต เจ้าหน้าที่รัฐต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีพระราชบัญญัติการบริหารและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ประกาศใช้ โดยมีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (องค์การมหาชน)เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมาย มีกลไกที่สำคัญคือให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงระหว่างกันซึ่งกฎหมายจะต้องตอบสนองความโปร่งใสของหลักธรรมาภิบาล

ในตอนท้ายรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า 2560 เป็นปีแห่งข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานรัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามสิทธิที่ประชาชนพึงได้บนหลักสิทธิเสรีภาพบนหลักของความเป็นประชาธิปไตย จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมการค้าต่างประเทศ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

...........................................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ