พลเอก ประวิตรฯ สั่งกระทรวงดิจิทัลฯ เร่งผลักดัน บูรณาการระบบกล้องวงจรปิดทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้ตลอดเวลา

ข่าวทั่วไป 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 15:00 น. —สำนักโฆษก

พลเอก ประวิตรฯ สั่งกระทรวงดิจิทัลฯ เร่งผลักดัน บูรณาการระบบกล้องวงจรปิดทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้ตลอดเวลา

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ในคณะกรรมการบริหาร การบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และ การขอความอนุเคราะห์ในการลดหรือยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัดและในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตั้งแต่สำรวจตรวจสอบความมีอยู่จริงและประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครบันทึกข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีอยู่ในพื้นที่ลงในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดและพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ และสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการบูรณาการเชื่อมโยงและจัดระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และกำหนดจุดเสี่ยง หรือจุดสำคัญที่มีความจำเป็นในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม กำหนดแผนในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบให้สามารถใช้งานได้ และกำหนดแผนบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในภาพรวมของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย แผนการติดตั้งจุดเพิ่มเติม และแผนการเชื่อมโยงระบบและการบริหารจัดการ และรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลแล้วเสร็จ ตลอดจนรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบและเชื่อมโยงบูรณาการการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต่อคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ

ขณะนี้จังหวัดได้บันทึกข้อมูลกล้องในระบบตรวจสอบฯ ครบทุกจังหวัดแล้ว และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ปิดระบบรายงานผลการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะได้นำข้อมูลในระบบมาประกอบการพิจารณาจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศต่อไป

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ