กดยช. รับทราบผลการส่งเสริมกระบวนการคิด เด็กและเยาวชน สู่ประเทศไทย 4.0 พร้อมเห็นชอบการปรับปรุงคณะอนุกรรมการภายใต้ กดยช.

ข่าวทั่วไป Monday October 21, 2019 15:10 —สำนักโฆษก

กดยช. รับทราบผลการส่งเสริมกระบวนการคิด เด็กและเยาวชนสู่ประเทศไทย 4.0 พร้อมเห็นชอบการปรับปรุงคณะอนุกรรมการภายใต้ กดยช.

วันนี้ (21 ตุลาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 2/2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญดังนี้

ที่ประชุมรับทราบผลการส่งเสริมกระบวนการคิด (Mind set) เด็กและเยาวชนสู่ประเทศไทย 4.0 จากผลการวิจัยพบข้อเสนอแนะทางนโยบาย ให้สนับสนุนการขับเคลื่อนจุดคานงัด ได้แก่ 1) พลิกความคิดปรับมุมมองคนทำงาน 2) เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้อิสระทางความคิดแก่เด็กและเยาวชน 3) สร้างส่งสื่อสารองค์ความรู้จากล่างสู่บน และบนสู่ล่างแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 4) เข้าถึงเข้าร่วมเสริมพลังจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยระดมพลังเบญจภาคีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมไปถึงการบูรณาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ขับเคลื่อนจุดคานงัดทั้ง 4 จุดในระดับมหภาค และระดับจุลภาค อย่างต่อเนื่อง โดยจะรายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็นระยะ โดยส่งเสริมให้ท้องถิ่นสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน ริเริ่มทำกิจกรรมสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาในชุมชนสังคมของตนเอง พร้อมทั้งการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยการขอขยายระยะเวลาการให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้มีสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนฯ ที่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

พร้อมกันนี้ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงคณะอนุกรรมการภายใต้ กดยช. โดยการยุบเลิกคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจปรับปรุงมาตรฐานขั้นต่ำของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนเนื่องจากเสร็จภารกิจ และปรับปรุงองค์ประกอบของอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ รวมไปถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาความพร้อมของประเทศไทยต่อการถอนข้อสงวนของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการสนับสนุนเงินกองทุนเยาวชนอาเซียน (AYPF) เป็นเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 150,000 บาท ปีละครั้ง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม ครม. พ.ศ 2548 มาตรา 4 (7) เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย

---------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ