คณะกรรมการกระจายอำนาจฯ เห็นชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการดำเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)

ข่าวทั่วไป Wednesday October 30, 2019 14:38 —สำนักโฆษก

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2562

วันนี้ (30 ตุลาคม 2562) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) โดยที่ประชุมมีเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ ซึ่งได้มีมติว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร โดยในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ที่กำหนดว่า ถ้าจะดำเนินกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ จัดเป็นการขนส่งสาธารณะระบบรางมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มความสะดวกสบายในการสัญจร ลดระยะเวลาและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ส่งเสริมภารกิจการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ อันได้แก่ พื้นที่จังหวัดและพื้นที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบด้วย

…………………………..

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ