คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) กำหนดนิยามและประเภท “ครอบครัว” สำหรับข้อมูลบิ๊กดาต้า

ข่าวทั่วไป 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 15:18 น. —สำนักโฆษก

นายจุรินทร์ฯ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) โดยที่ประชุมเห็นชอบกำหนดนิยามและประเภท “ครอบครัว” สำหรับข้อมูลสารสนเทศด้านครอบครัว (Family Big Data)

วันนี้ (14พ.ย.62) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) ครั้งที่ 2/2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดนิยามและประเภทครอบครัว สำหรับข้อมูลสารสนเทศด้านครอบครัว (Family Big Data)

โอกาสนี้ ที่ประชุมทบทวนนิยามและประเภทครอบครัว โดยเห็นชอบนิยามและประเภทครอบครัว เพื่อประโยชน์ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านครอบครัว (Family Big Data) รวมทั้งใช้ในการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านครอบครัวต่อไป

สำหรับคำนิยามและประเภทครอบครัว ได้แก่ 1."ครอบครัว" คือ บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภริยา หรือมีความผูกพันทางสายโลหิต หรือทางกฎหมาย หรือเกี่ยวดองเป็นเครือญาติ ซึ่งสมาชิในครอบครัวต่างมีบทบาทหน้าที่ต่อกัน และมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน 2. การจำแนกครอบครัวตามโครงสร้าง ได้แก่ (1) ครอบครัวเดี่ยว คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วยบุคคลที่ใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภริยา อาจมีหรือไม่มีบุตร พ่อหรือแม่อยู่กับบุตร หรือพี่น้อง หรือญาติไม่เกินสองรุ่นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน (2) ครอบครัวขยาย คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สามรุ่นขึ้นไป หรือครอบครัวเดี่ยวสองครอบครัวขึ้นไปที่มีความผูกพันทางสายโลหิต หรือเกี่ยวดองเป็นเครือญาติ ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน และอาศัยอยู่ในบ้านหรือบริเวณเดียวกัน 3. การจำแนกครอบครัวตามลักษณะเฉพาะ ได้แก่ (1) ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว คือ ครอบครัวที่พ่อหรือแม่ต้องเลี้ยงดูบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยลำพัง (2) ครอบครัวข้ามรุ่น คือ ครอบครัวที่มี ปู่ ย่า ตา ยาย อยู่กับหลานตามลำพัง (3) ครอบครัวที่ผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันตามลำพัง คือครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิกอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ตั้งแต่สองคนขึ้นไป อยู่ร่วมกันโดยไม่มีสมาชิกช่วงวัยอื่นอาศัยอยู่ด้วย (4) ครอบครัวคู่รักเพศเดียวกัน คือ ครอบครัวที่มีบุคคลเพศเดียวกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยา (5) ครอบครัวผสม คือ ครอบครัวที่ชายหญิงฝ่ายฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝายมีบุตรติดมาและได้สมรสหรืออยู่กินกันฉันสามีภริยาเป็นครอบครัวใหม่ และบุตรนั้นอาศัยอยู่ด้วยกัน (6) ครอบครัววัยรุ่น คือครอบครัวที่พ่อแม่เป็นวัยรุ่น และ(7) ครัวเรือนคนเดียว คือ ครัวเรือนที่บุคคลอาศัยอยู่คนเดียวตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการคลังข้อมูลสารสนเทศด้านครอบครัวแห่งชาติ (Family Big Data) โดยมีแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ (1) สำนักงานสถิติแห่งชาติ GBDi กระทรวงดิจิทัล DE ทดลองนำร่องวิเคราะห์จำนวนครอบครัวแต่ละประเภทภาพรวมประเทศและรายจังหวัดจากข้อมูลโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาส 3 ปี 2557 - 2561 (2) จัดทำ Data Catalog และ Data List รายกรมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) (3) เชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลบุคลากรและผู้รับบริการของกระทรวง พม. (4) การจัดทำ platform เพื่อรองรับระบบ Family Big Data (5) สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลจำนวนครอบครัวในพื้นที่ (6) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลครอบครัวตามคำนิยามและประเภทครอบครัว หารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (7) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแลกเปลี่ยนข้อมูลครอบครัวระหว่าง พม. กับหน่วยงานต่าง ๆ

______

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ