นายกรัฐมนตรีมอบกำลังใจผู้พิการ ให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจ รัฐบาลมุ่งส่งเสริมการทำงานและใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

ข่าวทั่วไป Tuesday December 3, 2019 16:03 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีมอบกำลังใจผู้พิการ ให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจ รัฐบาลมุ่งส่งเสริมการทำงานและใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

วันนี้ (3 ธ.ค 62) เวลา 15.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่คนพิการต้นแบบ และหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2562 โดยมีผู้แทนองค์การสหประชาชาติ และนายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย อ่านสารวันคนพิการสากล โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นได้แก่ คนพิการต้นแบบดีเด่น จำนวน 15 ราย องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม จำนวน 8 ราย สถานที่ดีเด่นด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จำนวน 1ราย พร้อมกล่าวเปิดงานวันคนพิการสากล สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ พัฒนาศักยภาพคนพิการในทุกมิติ ให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ Strong together อยู่ในสังคมอย่างภาคภูมิใจ ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นหลักในปี 2562 ขององค์การสหประชาชาติ คือ การสร้างความมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมุ่งให้ไทยเป็น “สังคมแห่งโอกาส” สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ที่ส่งเสริมพิทักษ์สิทธิและรับรองให้คนพิการมีหลักประกันในสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเสมอภาคทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ รัฐบาลเน้นดูแลคนพิการทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และเชิงสังคม โดยเน้นสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคไม่ว่าจะสภาพแวดล้อม ข้อมูลและการสื่อสาร กฎระเบียบ หรือทัศนคติของคนในสังคม และเน้นสร้างแรงกระตุ้นให้คนพิการเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของตนเอง โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของรัฐบาล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเป้าหมายในปี 2563 ว่า รัฐบาลพร้อมขับเคลื่อนงานตามประเด็นของสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ได้แก่ การส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึง สิทธิ สวัสดิการ การใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลด้านคนพิการ การคุ้มครองแรงงานคนพิการ และส่งเสริมการมีงานทำและอาชีพอิสระ การยกระดับศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป และการสร้างเจตคติที่ดีของสังคมต่อคนพิการ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน เครือข่ายคนพิการในทุกมิติร่วมมือขับเคลื่อนร่วมกัน

ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนคนพิการ เยี่ยมชม นิทรรศการจัดแสดงการจ้างงานคนพิการ และร่วมขับร้องเพลงใจสู้หรือเปล่า ร่วมกับนักร้องวง S 25 ซึ่งเป็นนักร้องนักดนตรีผู้พิการ สร้างความประทับใจแก่ผู้พิการที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

.........................................................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ