นายกรัฐมนตรี ย้ำมุ่งปลูกฝังเด็ก รู้หน้าที่ มีวินัย เสียสละ อดทนต่อสู้กับอุปสรรคให้พร้อมดำเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21

ข่าวทั่วไป Saturday January 11, 2020 15:51 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรี ให้โอวาทแก่เยาวชนสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ย้ำเด็ก เยาวชน รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัดอดออม และอดทนต่อสู้กับอุปสรรคให้พร้อมดำเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21

วันนี้ (11 ม.ค.63) เวลา 09.30 น. ณ บริเวณคุรุสภา ถนนลูกหลวง กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เยี่ยมเยียนและให้โอวาทแก่เยาวชนสัมพันธ์ที่ผ่านการอบรมในปี 2562 จำนวน 1,550 คน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จัดโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่ปี 2519 จนถึงปัจจุบัน เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ ที่มีอายุระหว่าง 8 -14 ปี เพื่อพัฒนาและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี รักหมู่คณะ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์ ฝึกนิสัยให้รู้จักประหยัด อดออม และอดทนต่อสู้กับอุปสรรค์ในการเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนละเว้นจากอบายมุข ทั้งนี้ ได้ทำการฝึกอบรมเยาวชนไปแล้ว 384 รุ่น และมีสมาชิกเยาวชนสัมพันธ์รวมทั้งสิ้น 133,603 คน โดยมี พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล คณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์ คณะชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล คณะเยาวชนสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน

ตัวแทนเยาวชนฯ ได้มอบช่อดอกไม้และกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่เสียสละเวลามาให้โอวาทเยาวชนสัมพันธ์แม้นายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจต่าง ๆ มากมายในการบริหารประเทศก็ตาม ซึ่งเยาวชนสัมพันธ์สัญญาจะทำหน้าที่ของตนเองโดยตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ประสบผลสำเร็จ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จะไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด เคารพกฎหมาย สิทธิของผู้อื่น เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และจะปฏิบัติตามคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้แก่เด็กและเยาวชน “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีคุณค่าในอนาคต

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาพบกับเด็กและเยาวชนสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง และขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล คณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์ และชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินโครงการเยาวชนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อประโยชน์โดยตรงต่อเด็กและเยาวชนของชาติ ที่ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข รวมถึงสอดคล้องความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่าต้องการมุ่งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความประหยัดอดออม มีความอดทนต่อสู้กับอุปสรรค และสิ่งเร้าต่าง ๆ สามารถนำความรู้และความอดทนต่ออุปสรรคไปแก้ปัญหาในครอบครอบ เชื่อฟังพ่อแม่ รู้จักใช้จ่ายเงินตามศักยภาพของตนเองและครอบครัวโดยไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อน ขณะเดียวกันต้องศึกษาและเรียนรู้เตรียมความพร้อมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลของโลก เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อให้ทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพและคุณธรรม รวมถึงให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ที่จะเป็นกลไกปลูกฝังความคิดดี ทำดี การมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตที่พร้อมไปด้วยคุณภาพและคุณธรรม เป็นพลังสำคัญสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่สังคมและประเทศชาติ ให้สามารถพัฒนาประเทศมีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เดินทักทายเยาวชนสัมพันธ์ และถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกับเยาวชนสัมพันธ์อย่างเป็นกันเอง ก่อนเดินทางกลับมายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อร่วมงานวันเด็กแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป

------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ