นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 62 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2563

ข่าวทั่วไป Monday January 27, 2020 14:31 —สำนักโฆษก

นายกฯ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนา ร.ร.เตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 62-งานเกียรติยศจักรดาวปี 63 สดุดีความกล้าหาญของผู้ได้รับรางวัลจักรดาวสดุดี เชิดชูยกย่องผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ขอนักเรียน ตท. ตั้งใจศึกษา เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม

วันนี้ (27 ม.ค.63) เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 62 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2563 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมคณะ ซึ่งพลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เข้าร่วมงาน

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงอาคารกองบัญชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นายกรัฐมนตรี ยืน ณ แท่นด้านหน้ากองทหารเกียรติยศเพื่อรับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ นายกรัฐมนตรีเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ แล้วนายกรัฐมนตรีและคณะเข้ารับฟังการบรรยายสรุป จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ไปยังบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 วางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวคำปฏิญาณ “ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์ท่าน ไว้ด้วยชีวิต” 1 ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวตาม 3 ครั้ง แล้วนายกรัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้จัดงาน

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ไปยังอนุสรณ์สถาน โรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อเดินทางถึง นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพอนุสรณ์สถาน โรงเรียนเตรียมทหาร ถวายพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถาน โรงเรียนเตรียมทหาร แล้วนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังอาคารกองบัญชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร ขึ้นสู่หอประชุมนวนครินทร์ โดยนายกรัฐมนตรีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร ด้วยการมอบพานธูปเทียนแพ แด่ประธานคณาจารย์ จากนั้น นายกรัฐมนตรีชมวีดิทัศน์รางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี 2563 ก่อนมอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี 2563 แก่นางอัญญรักษ์ เลิศกุศล (มารดา) ผู้รับรางวัลแทนนาวาอากาศตรี ณฤพล เลิศกุศล ตท. 46 ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีชมวีดิทัศน์ รางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2563 แล้วมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2563 จำนวน 10 ราย ดังนี้ ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวโดยตำแหน่ง ในปี 63 (1) พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ตท. 20 ผู้บัญชาการทหารอากาศ สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ (2) พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา ตท. 19 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวโดยการคัดสรร ในปี 63 (3) พลเอก นพดล โชติศิริ ตท.14 สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ (4) พลเรือตรี วิทยา ละอองจันทร์ ตท. 16 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (5) พลเอก วิชัย แชจอหอ ตท. 17 สาขาการทหาร (6) พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ตท. 20 สาขาพัฒนาสังคม (7) พลตรี เศรษฐพล เกตุเต็ม ตท. 22 สาขาการทหาร (8) นาวาเอก ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ตท. 25 สาขาการทหาร (9) พันเอก คมกฤช รัตนฉายา ตท. 26 สาขาการทหาร (10) นาวาเอก เสวียง เถื่อนบุญ ตท. 37 สาขาวิจัย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ความว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 62 และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2563 ในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ทั้ง 10 ท่าน พร้อมทั้งขอสดุดีในความกล้าหาญของ นาวาอากาศตรี ณฤพล เลิศกุศล ผู้ได้รับรางวัลจักรดาวสดุดี ที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็งเพื่อประชาชน

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า โรงเรียนเตรียมทหารถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญในการถ่ายทอดวิชาความรู้ต่าง ๆ และหล่อหลอม ขัดเกลาให้นายทหารและนายตำรวจทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์ในการรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งปกป้องรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยจิตใจที่กล้าหาญและเสียสละ ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะศิษย์เก่ามีความภาคภูมิใจและรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้กลับมาเยือนสถาบันอันเป็นที่รักแห่งนี้ โดยทุกท่านในที่นี้ต่างได้รับการศึกษาอบรมจากสถาบันอันทรงเกียรตินี้ จึงต้องตระหนักรู้ในหน้าที่ของตนในการธำรงรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและความสงบเรียบร้อยของชาติบ้านเมือง ซึ่งผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวในปีนี้ต่างแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความเสียสละและทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจเพื่อส่วนรวม ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง สมควรที่จะได้รับการเชิดชูและยกย่องให้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความสำเร็จในชีวิตราชการอย่างเต็มภาคภูมิ

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวขอให้นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารทุกคนตั้งใจศึกษาวิชาความรู้ พร้อมทั้งประพฤติตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนดำเนินรอยตามศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ได้รับรางวัล และศิษย์เก่าทุกรุ่นจะรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของโรงเรียนเตรียมทหาร และดำรงรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ให้ปรากฏสืบต่อไป

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 62 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้อดีตผู้บังคับบัญชา คณะครูอาจารย์ นักเรียน และศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารพร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจและกำลังสติปัญญาที่สมบูรณ์พร้อม มีความสำเร็จในหน้าที่ราชการโดยทั่วกัน

จากนั้น นายกรัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้จัดงานและผู้รับรางวัล แล้วนายกรัฐมนตรีออกจากหอประชุมนวครินทร์ ไปถวายพวงมาลัยพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณหอประชุมนวครินทร์ ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีไปยังด้านหน้าอาคารกองบัญชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร ยืน ณ แท่นด้านหน้ากองทหารเกียรติยศเพื่อรับการเคารพ เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

----------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ