รอง นรม. พลเอก ประวิตรฯ ติดตามการใช้จ่ายกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้องคุ้มค่า มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม พร้อมเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีและแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุน

ข่าวทั่วไป Monday August 10, 2020 14:53 —สำนักโฆษก

รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ติดตามการใช้จ่ายกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้องคุ้มค่า มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม พร้อมเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีและแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุน

วันนี้ (10 ส.ค. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีอำนาจหน้าที่พิจาณา กลั่นกรอง ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงประมาณการรายจ่ายกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) เพื่อนำเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีและแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุน ประกอบไปด้วย (ร่าง) กรอบนโยบายกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 Digital Manpower “การศึกษากับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล” ด้านที่ 2 Digital Health “Advance Health” ด้านที่ 3 Digital Agriculture “เกษตรเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล” ด้านที่ 4 Digital Technology “เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคต” ด้านที่ 5 Digital Government & Infrastructure “รัฐบาลดิจิทัล” และ ด้านที่ 6 Digital Agenda “โครงการตามนโยบายเร่งด่วน” และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2564 – 2566) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 ตาม 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน และ การบริหารจัดการที่ดี

พลเอก ประวิตรฯ ในฐานะประธานการประชุมฯ ย้ำให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเห็นผลเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามเป้าหมายของการใช้จ่ายเงินกองทุนในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเร่งดำเนินการปรับปรุงงบประมาณการจ่ายของกองทุนเพิ่มเติม เพื่อจัดส่งให้กระทรวงการคลังอนุมัติพิจารณาต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารกองทุนฯ ต้องให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินการกองทุนหมุนเวียนที่กำหนด รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

.............................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ