รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) อย่างสมพระเกียรติ

ข่าวทั่วไป Monday April 18, 2022 15:07 —สำนักโฆษก

รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) อย่างสมพระเกียรติ

วันนี้ (18 เม.ย.65) เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ Centenary Celebration of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana, 2023 ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

นายกรัฐมนตรีแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงองค์ประกอบคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีรองประธานประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) และรัฐมนตรีประจำหน่วยงานราชการหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมเฉลิมฉลอง ได้แก่ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและอำนวยการให้การจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปี วันประสูติ ซึ่งรัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพ อีกทั้งยังเป็นงานที่ได้รับพระบรมราชานุญาตจัดงาน และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระมหากรุณาให้การจัดงานอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกกลุ่ม ซึ่งผลงานพระกรณียกิจหลากหลายเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล ดังที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้มีมติร่วมเฉลิมฉลองในวาระบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่น จึงกล่าวได้ว่างานเฉลิมฉลองในครั้งนี้มีความสำคัญในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณคณะกรรมการฯ และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนมูลนิธิ องค์กรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลมีความก้าวหน้าโดยลำดับ และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยก็มีบุคคลสำคัญ คือพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ที่ได้รับการประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกจากยูเนสโกเช่นกัน และเป็นการจัดงานภายในประเทศ แต่การจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) มีความสำคัญที่เป็นการจัดงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติด้วย โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อประเทศชาติให้ดีที่สุด พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำว่าเนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอให้การจัดงานอยู่ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข Covid Free Setting เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและรับทราบในประเด็นสำคัญ ได้แก่ ที่ประชุมรับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 223/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 7 คณะ เพื่อดำเนินการในเรื่องการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพ โดยมีคณะกรรมการทั้ง 7 คณะ เพื่อให้การดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) 2. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 3. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำโครงการและกิจกรรม 4. คณะกรรมการฝ่ายจัดการสัมมนาวิชาการ 5. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและหนังสือจดหมายเหตุ 6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ 7. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการและประสานงาน

ที่ประชุมรับทราบมติการประชุมยูเนสโกสมัยที่ 41 รับรองเรื่องการเฉลิมฉลอง 100 ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและกองทุนการกุศล กว. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำเอกสารเสนอพระนาม โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 โดยได้นำเสนอบทบาทการทรงงานเพื่อสังคมและประเทศชาติใน 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม การเสนอพระนามได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรโมร็อกโก สมาพันธรัฐสวิส สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

ที่ประชุมรับทราบแผนกิจกรรมเฉลิมฉลองของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งขณะนี้มีจำนวนกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งสิ้น 110 โครงการ แบ่งเป็น (1) โครงการด้านการส่งเสริมการศึกษา 24 โครงการ เป็นโครงการในประเทศ 21 โครงการ และโครงการในต่างประเทศ 3 โครงการ (สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสมาพันธรัฐสวิส) (2) โครงการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์จำนวน 21 โครงการ (3) โครงการด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างวัฒนธรรม จำนวน 22 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการในประเทศ 19 โครงการ และโครงการในต่างประเทศ 3 โครงการ (4) โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 19 โครงการ (5) โครงการประชาสัมพันธ์พระกรณียกิจและงานเฉลิมฉลอง จำนวน 23 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการในประเทศ 20 โครงการ และโครงการในต่างประเทศ 3 โครงการ และ (6) พิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ที่ประชุมรับทราบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลอง ชื่องานฉลองภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่องานเฉลิมฉลองภาษาไทย ใช้ชื่องานตามข้อเสนอแนะของสำนักพระราชวังว่า ฉลอง 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และในส่วนภาษาอังกฤษใช้ชื่องานว่า Centenary Celebration of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana, 2023 สำหรับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งเป็นแบบอักษรพระนาม ก.ว. ภายใต้พระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) ซึ่งมีดอกไม้ไหวเป็นส่วนประกอบ ด้านหลังพระจุลมงกุฎ มีพระสัปตปฎลเศวตฉัตร (ฉัตรสีขาว 7 ชั้น) มีอุบะจำปาทองห้อยระบายฉัตรขาว ด้านล่างพระนาม บอกชื่องานฉลองภาษาไทย ?ฉลอง 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์? ชื่องานภาษาอังกฤษ Centenary Celebration of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana, 2023

-----------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ