นายกฯ มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการ-ผู้บริหารท้องถิ่น จ.พัทลุง ย้ำทุกฝ่ายใช้กลไกทุกระดับร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ให้นำศักยภาพ Soft Power สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ข่าวทั่วไป Monday April 25, 2022 14:45 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการ-ผู้บริหารท้องถิ่น จ.พัทลุง ย้ำทุกฝ่ายใช้กลไกทุกระดับร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ให้นำศักยภาพ Soft Power สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

วันนี้ (25 เม.ย.65) เวลา 15.45 น. ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น กำนันในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น กำนันในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ตลอดจนข้าราชการในพื้นที่จังหวัดพัทลุงทุกคน ที่ได้มาร่วมพบปะหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัทลุงให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวพัทลุง พร้อมย้ำถึงศักยภาพและทรัพยากรที่จังหวัดพัทลุงและกลุ่มจังหวัดภาคใต้มีอยู่อย่างหลากหลาย ตลอดจนเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ นำมาเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า เพื่อยกระดับห่วงโซ่รายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้นให้ได้ ทั้งด้านการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การท่องเที่ยว ฯลฯ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่หลายประเทศต่างชื่นชมประเทศไทยที่สามารถดูแลบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างดีในระดับต้นของโลก แม้ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดก็ตาม ซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นเป็นความร่วมมือของคนไทยทุกคน ในการร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีการออกมาตรต่าง ๆ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการดูแลประชาชน ทั้งมาตรการป้องกัน การรักษา การดูแล ติดตาม ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่มของประเทศ และผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้ รวมถึงคนส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ให้เศรษฐกิจฐานรากสามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยดำเนินการภายใต้งบประมาณที่มีอยู่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปีหน้าที่จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่เด็กเกิดน้อยลง รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานระดับต่าง ๆ ของประเทศให้เพียงพอ ทั้งแรงงานจากต่างประเทศ แรงงานในประเทศ ที่จะต้องมีการเตรียมพร้อมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี และใช้ศักยภาพ Soft Power หรืออำนาจละมุน ทั้งด้านอัตลักษณ์ ดนตรี วัฒนธรรม อาหาร กีฬา (มวยไทย) รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ประเทศไทยมีอยู่ ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น สร้างสมดุลเกิดขึ้นให้ได้ ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต่างประเทศล้วนชื่นชมประเทศไทยและให้ความสนใจที่จะมาลงทุน และมาอยู่ในประเทศไทย เพราะไทยถือเป็นศูนย์กลางหลักของภูมิภาคอาเซียน เป็นประเทศที่น่าลงทุนและมาอยู่อาศัย ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีนโยบายที่จะดำเนินการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว ซึ่ง ศบค. ได้มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 จึงคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้น จึงต้องเตรียมมาตรการรองรับที่มีประสิทธิภาพ โดยขอให้ประเมินความพร้อมและประสานการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเกิดความสมดุลทางด้านสุขภาพอนามัยและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ศักยภาพของจังหวัดพัทลุงมีต้นทุนอยู่แล้ว ทั้งเรื่องของศิลปะการแสดงพื้นบ้านอย่างโนรา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม จึงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นนำเรื่องดังกล่าวไปส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อรักษาอัตลักษณ์เหล่านี้ไว้ เป็น ?แบรนด์ พัทลุง? ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ใช้กลไกทุกระดับดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งกลไกระดับอำนวยการ ระดับอำเภอ และท้องถิ่นที่ต้องให้ความสำคัญ และสนับสนุนการดำเนินงาน บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน พร้อมกล่าวชื่นชม และเป็นกำลังใจให้ทีมปฏิบัติการในการลงพื้นที่ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้นโยบายนี้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้กำลังใจทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญให้กับประชาชน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และได้รับผลกระทบ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้คนไทยเกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันในสังคม ทั้งในส่วนของ อสม. อาสามัครต่าง ๆ ที่ร่วมกันดูแลผู้เจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี สอดคล้องกับลักษณะนิสัยปกติของคนไทยที่มีมาช้านานในเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตาโอมอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมา โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าในทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ แม้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้เกิดความสูญเสีย และทำให้หลายธุรกิจหยุดชะงัก แต่ก็ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้วิธีปรับตัวให้อยู่รอด และเตรียมก้าวเดินหรือก้าวกระโดดต่อไป ขอให้ร่วมมือกันเพื่อความสุข และรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนชาวพัทลุง

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ