นายกฯ ตรวจเยี่ยมงานการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จ.ภูเก็ต พร้อมเป็นประธานสักขีพยานพิธี MOU บูรณาการความร่วมมือรัฐ-เอกชน 4 หน่วยงาน ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Monday June 6, 2022 15:07 —สำนักโฆษก

นายกฯ ตรวจเยี่ยมงานการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จ.ภูเก็ต พร้อมเป็นประธานสักขีพยานพิธี MOU บูรณาการความร่วมมือรัฐ-เอกชน 4 หน่วยงาน ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เน้นย้ำสร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (6 มิ.ย. 2565) เวลา 13.50 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมงานการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิต ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารภาคเอกชนให้การต้อนรับ

นายกรัฐมนตรีรับฟังรายงาน ?การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน (Partnership School Project)? และเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน (Partnership School Project) โดยมีผู้แทนจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) พระครูเมตตาภิรม ทวีสมาน เจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลนิมิตร เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 2) นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 3) นางสาววิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการสาขาเขต 8 ภูเก็ต บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน และ 4) นางสาวณัฏฐ์กัญญา แสงโพธิ์ ประธานกรรมการบริหารในเครือพาราไดซ์ กรุ๊ป และกลุ่มโรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ ร่วมลงนาม

สำหรับการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน เป็นการเตรียมพร้อมนักเรียนเข้าสู่ระดับอาชีวศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตซึ่งอาศัยภาคธุรกิจท่องเที่ยวเป็นหลักในการขับเคลื่อน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีพบปะผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานทางการศึกษา และมอบนโยบายการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตว่า เพราะให้ความสำคัญกับจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือเป็นหน้าตาของประเทศ และภายใต้สถานการณ์โควิดรัฐบาลได้มีการให้ดำเนินโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จนเกิดผลสำเร็จเป็นที่ชื่นชมของหลายประเทศทั่วโลก แสดงความชื่นชมและยินดีกับประชาชนชาวภูเก็ตที่สามารถก้าวข้ามช่วงโควิดมาได้ ซึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเช่นเดียวกับไทยก็มีความสนใจที่จะนำแนวทางดังกล่าวไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติในประเทศของตนเองด้วย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษา เพราะเป็นหัวใจของชาติ เป็นการสร้างและพัฒนาคนเพื่ออนาคตของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาตั้งแต่วัยเด็กด้วยการปูพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาล เริ่มต้นจากครอบครัว โรงเรียนและสังคม ช่วยกันหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนเก่ง คนดีมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ เผื่อแผ่ แบ่งปัน รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เคารพในสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกในรากเหง้าและประวัติศาสตร์ของตน ตลอดจนการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ช่วยเหลือและความมีน้ำใจซึ่งกันและกันด้วย

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการทำให้ทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษาโดยการลดความเหลื่อมล้ำ เพราะเด็กและเยาวชนคืออนาคตของประเทศที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป รัฐบาลก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการพัฒนาประเทศ รวมไปถึงการขับเคลื่องเรื่องของ AI และเมตาเวิร์ส (Metaverse) ด้วย ขณะที่ในเรื่องของงบประมาณ รัฐบาลก็จะดูแลอย่างเต็มที่ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำการจัดการเรียนการสอนของครูในรูปแบบ Active learning คือการสอนเด็กให้มีหลักคิดและกระตุ้นการคิดที่ถูกต้อง ให้เด็กสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง และเด็กมีหลักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เด็กเยาวชนสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และปรับใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างดีและปลอดภัย

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ ?การขับเคลื่อนการศึกษาสู่ทักษะอาชีพและการมีงานทำ? (เตรียมอาชีวศึกษา) และ ?ENGLISH FOR ALL ... TEACH FOR PHUKET By Phuket Governor? ขณะที่กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงแรงงานในการส่งเสริมการศึกษาพร้อมมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับซึ่งนับเป็นความร่วมมือจากภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาครัฐ และสถานศึกษา เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน (Partnership School Project) และเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ของ UNESCO ซึ่งมีเครือข่ายกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีพบปะและให้กำลังใจคณะครู บุคลากร และนักเรียน โดยนักเรียนร่วมกันร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอน เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีออกเดินทางไปยังโรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อไปเป็นประธานเปิดการสัมมนา Thailand Tourism Congress 2022 ต่อไป

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ