รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร ประชุมบอร์ดนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/65 ย้ำความสำคัญกับการร่วมมือนานาประเทศ ในการลดปริมาณการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลก

ข่าวทั่วไป Tuesday October 4, 2022 14:20 —สำนักโฆษก

รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร ประชุมบอร์ดนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/65 ย้ำความสำคัญกับการร่วมมือนานาประเทศ ในการลดปริมาณการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลก

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (4 ต.ค.65) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เขตพญาไท กรุงเทพฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้เห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (Thailand?s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy: LT-LEDS) เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานระยะยาวของประเทศสำหรับทุกภาคส่วน มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065

2. เห็นชอบ (ร่าง) การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (2nd Updated Nationally Determined Contribution: 2nd Updated NDC) เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของประเทศในช่วงปี ค.ศ. 2021 - 2030 ที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065

3. เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานและขนส่ง ปี พ.ศ. 2563 โดยเห็นชอบต่อผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย จำนวน 56.54 MtCO2eq (ร้อยละ 15.40) จากภาคพลังงาน 9 มาตรการ และภาคขนส่ง จำนวน 1 มาตรการ รวม 10 มาตรการ ตาม (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานและขนส่ง ปี พ.ศ. 2563

4. เห็นชอบ (ร่าง) รายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (Fourth National Communication: NC4)

5. เห็นชอบ (ร่าง) กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเจรจาสำหรับผู้แทนไทยในการประชุม COP 27 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ประจำปี 2565 - 2566

6. เห็นชอบ (ร่าง) องค์ประกอบคณะผู้แทนของประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) และ การประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ซึ่งจะจัดการประชุมระดับระดับสูง (ระดับประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล) ขึ้นในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 และ (ระดับรัฐมนตรีหรือผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล) ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาลไทย และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ในวันที่ 3-18 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 26 หน่วยงาน

7. เห็นชอบ (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (ASEAN Joint Statement on Climate Change to UNFCCC COP 27)

8. เห็นชอบโครงการความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างอาเซียน - เยอรมัน (ASEAN-German Climate Action Programme) ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพองค์กรและบุคลากรของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดำเนินงานนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยกระดับบทบาทของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศและบูรณาการความเชื่อมโยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และการร่วมมือกับนานาประเทศในการลดปริมาณการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลก.

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ