นายกฯ ติดตามความคืบหน้าพื้นที่ก่อสร้างอาคาร CIQ ของกรมศุลกากร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ย้ำให้เร่งดำเนินการโดยเร็วให้เป็นไปตามแผน

ข่าวทั่วไป Saturday November 25, 2023 13:20 —สำนักโฆษก

นายกฯ ติดตามความคืบหน้าพื้นที่ก่อสร้างอาคาร CIQ ของกรมศุลกากร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ย้ำให้เร่งดำเนินการโดยเร็วให้เป็นไปตามแผน

วันนี้ (25 พ.ย. 66) เวลา 12.45 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ติดตามความคืบหน้าพื้นที่ก่อสร้างอาคาร CIQ ของกรมศุลกากร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ณ สะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท) โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมตรวจเยี่ยมด้วย นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญสรุป ดังนี้

นายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) โดย นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนชั่วคราวโดย นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดจุดผ่านแดนฯ โดย นายยังพรพิชิต กลิ่นมาลี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) และโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท ราชอาณาจักรกัมพูชา โดย พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA)

นายกรัฐมนตรีย้ำถึงการก่อสร้างอาคาร CIQ ของกรมศุลกากร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วเป็นเรื่องเร่งด่วน และขอให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน ส่วนกรณีที่ผู้รับเหมาทิ้งงานจนทำให้การก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ด่านศุลกากรอรัญประเทศล่าช้านั้น ขอให้มีการพิจารณาขึ้นแบล็คลิสต์ด้วย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงว่ากำลังอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้ รวมถึงได้สอบถามถึงประเภทและปริมาณของสินค้าต่าง ๆ ที่ขนส่งผ่านแดนดังกล่าว โดยแนะว่าหากก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนฯ แล้วเสร็จขอให้มีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่จะให้มีการเปิดด่าน 24 ชั่วโมง

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ ณ หนองเอี่ยน-สตึงบท โดยเร็ว โดยในส่วนพื้นที่หนองเอี่ยนให้เน้นการขนส่งสินค้าทางรถ พื้นที่คลองลึกให้เน้นการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวและด้านการคมนาคมโดยเฉพาะรถไฟและพื้นที่ป่าไร่ให้เน้นการพัฒนาด้านการค้าขายและด้านการท่องเที่ยว ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ได้เสนอให้เร่งดำเนินโครงการพัฒนาทั้ง 3 ด่านชายแดน ดังนี้ 1) พัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศบ้านคลองลึก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าทั้งทางถนนและทางรถไฟ 2) พัฒนาด่านบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบทเพื่อรองรับการขนส่งสินค้า 3) พัฒนาด่านบ้านป่าไร่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าทางรถขนาดใหญ่

ด้านสถานที่ก่อสร้าง กรมทางหลวงได้เสนอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3646 สายทดน้อย - หนองเอี่ยน พ.ศ. 2560 โดยได้มอบพื้นที่จำนวน 132.5 ไร่ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ให้แก่กรมศุลกากรเพื่อก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 อนุมัติรายการและวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 วงเงินรวมทั้งสิ้น 294,000,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยกรมศุลกากร ทั้งนี้ อุปสรรคปัญหาคือสัญญาเดิมยกเลิกเนื่องจากผู้รับจ้างผิดสัญญา โดยทำงานก่อสร้างไปแล้วคิดเป็น 40% (สัญญาเดิมราคากลาง 280 ลบ. เซ็นสัญญา 234.99 ลบ.) สัญญาใหม่ราคากลาง 236 ลบ. เซ็นสัญญา 226.5 ลบ. (สัญญาใหม่ลงนามภายใน พ.ย. 66 สิ้นสุด มิ.ย. 68) ซึ่งคาดว่าแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2568

ส่วนการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนชั่วคราว บริเวณสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (หนองเอี่ยน สะตึงบท) พื้นที่ 1,877 ตร.ม. จุดตั้งโครงการอยู่ห่างจากบริเวณก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรประมาณ 600 เมตรตั้งอยู่ฝั่งขาเข้าประเทศไทย เนื่องจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา ยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อเป็นการย่นระยะเวลาในการเปิดจุดผ่านแดนถาวร และกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โรงแรมแกรนด์ไดมอนด์ ซิตี้ กรุงปอยเปต จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา (28 ธ.ค.65) ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จังหวัดสระแก้วมีคำสั่ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 อนุญาตให้เปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (หนองเอี่ยน-สตึงบท) สำหรับนำเข้าส่งออกสินค้าเป็นการชั่วคราว ตามที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศเสนอ ทำให้รถบรรทุกสินค้าคันแรกสามารถส่งออกสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวได้ เมื่อเวลา 07.00 น.ของวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา โดยจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนชั่วคราว บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา วงเงินจำนวน 5,895,000 บาท ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ดำเนินการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานจำนวน 2 ตู้ และงานถมดินพร้อมบดอัดแน่นที่ระดับความสูง 3.00 เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรแล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน จังหวัดสระแก้วจะส่งมอบทรัพย์สินโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนชั่วคราว บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (หนองเอี่ยน-สะตึงบท) ให้แขวงทางหลวงจังหวัดสระแก้วเป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์ต่อไป ปัจจุบันมีรถบรรทุกสินค้าผ่านเข้า-ออกผ่านช่องทางฯ ดังกล่าวเฉลี่ยวันละ 481 คัน (รวมทั้งขาเข้าและขาออก)

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ