นายกฯ เปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำขอเป็นพลังใจให้เด็กและเยาวชนทุกคน ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ข่าวทั่วไป Saturday January 13, 2024 15:16 —สำนักโฆษก

นายกฯ เปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำขอเป็นพลังใจให้เด็กและเยาวชนทุกคน ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี ศิษย์ที่ดี และพลเมืองที่ดีของสังคม

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า วันนี้ (13 ม.ค.67) เวลา 08.30 น. ณ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ?เรียนดี มีความสุข? ?จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน? เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งทางร่างกายและจิตใจ สร้างความตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม รวมทั้งยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายการศึกษา โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเด็กและเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงบริเวณงานวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีถวายพวงมาลัยสักการะด้านหน้าพระบรมราชานุสารีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) จากนั้นได้ชมการแสดงของเด็กและเยาวชนชุด ?เรียนดี มีความสุข? และกล่าวเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2567 ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ?วันเด็ก? ทุก ๆ ปีทำให้นึกย้อนเวลาไปสู่วัยเด็กได้อีกครั้ง ซึ่งวันนี้รู้สึกยินดีที่มาเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ ที่นี้ และมาพบปะกับน้อง ๆ เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงคำขวัญวันเด็กปีนี้ที่ได้มอบไว้ว่า ?มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย? โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพและยอมรับความแตกต่างในโลกที่ไร้พรมแดน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญทำให้ทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีหัวใจที่เข้มแข็ง มีความเพียบพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มีความคิดที่ถูกต้อง และมีความเป็นสากล ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ คิดเป็น ทำเป็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้ เกิดจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็น ทั้งในด้านการศึกษา การให้โอกาสในการแสดงออก การดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี รู้จักคัดกรอง วิเคราะห์ แยกแยะ สิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพื่อให้เท่าทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

นายกรัฐมนตรีขอเป็นพลังใจให้กับน้อง ๆ เด็กและเยาวชนทุกคน ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี ศิษย์ที่ดี และพลเมืองที่ดีของสังคม ตั้งมั่นอยู่ในความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และทำในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ให้บรรลุผลสำเร็จ ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีคุณค่าต่อไป

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กดปุ่มผ่านไอแพดเพื่อเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567 ของกระทรวงศึกษาอย่างเป็นทางการ

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบของขวัญวันเด็กให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธงานวันเด็กที่จัดแสดงไว้บริเวณกระทรวงศึกษาธิการโดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนด้วย เช่น บูธลูกเสือยุวกาชาด กิจกรรมบูธ Thailand Dropout ซึ่งเป็นขบวนการค้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และเป็นการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาให้เด็กไทยทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม บูธวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่คว้ารางวัลชนะเลิศแกะสลักหิมะนานาชาติ พร้อมเซ็นชื่อนายกรัฐมนตรีลงบนรูปข้อความที่นายกรัฐมนตรีเคยเขียนชื่นชมซึ่งนักศึกษานำมาใส่กรอบจัดแสดงด้วย เป็นต้น ภายหลังเสร็จภารกิจ ณ กระทรวงศึกษาธิการ นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป

สำหรับกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น กิจกรรมแบ่ง เป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1: EDU Main Stage (ภายในกระทรวงศึกษาธิการ) กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 การแสดงพิธีเปิด เรียนดีมีความสุข Festival TALK SHOW พูดคุยกับดาราต้นแบบ My Idol Talk การแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชน การแสดงศิลปะร่วมสมัย Cover Dance การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพลังเด็ก การประกวดหนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม หัวข้อ ?ซอฟต์พาวเวอร์ไทย ครองใจโลก? โซนที่ 2: EDU Digital Technology (บริเวณถนนราชดำเนินนอก) ประกอบด้วย นำเสนอนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ กิจกรรมทักษะพื้นฐานด้านสื่อดิจิทัล กิจกรรมจากหน่วยงาน และ โซนที่ 3: EDU Network (บริเวณถนนลูกหลวง) ประกอบด้วย กิจกรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กิจกรรมจากหน่วยงานเครือข่าย เวทีกิจกรรม การแสดงดนตรี และการแสดงของเยาวชน

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ