นายกฯ เป็นประธานประชุมหารือการพัฒนา จ.นครราชสีมา ขอให้ ปชช.มั่นใจถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการผลักดัน จ.นครราชสีมา ให้มีความเจริญก้าวหน้า

ข่าวทั่วไป Sunday March 24, 2024 13:35 —สำนักโฆษก

นายกฯ เป็นประธานประชุมหารือการพัฒนา จ.นครราชสีมา ขอให้ ปชช.มั่นใจถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการผลักดัน จ.นครราชสีมา ให้มีความเจริญก้าวหน้า

วันนี้ (24 มีนาคม 2567) เวลา 14.10 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายไชยา พรหมมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ผู้แทนหน่วยงานได้นำเสนอโครงการต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ดังนี้ 1. การสนับสนุนให้ภาคเอกชนใช้สนามบินโคราช (กองบิน 1) 2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์คและจุดแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ณ เขาสันเขื่อน 3. การบริหารจัดการน้ำในจังหวัดนครราชสีมา 4. แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการทางสาธารณสุขแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 5. การแก้ไขปัญหาโครงการเร่งด่วนด้านสะพานชำรุดและ 6. โครงการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวเกณิกา กล่าวว่า ภายหลังรับฟังการนำเสนอโครงการต่าง ๆ จากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายกฯ กล่าวมอบนโยบาย พร้อมสั่งการ ดังนี้

1. การสนับสนุนให้ภาคเอกชนใช้สนามบินโคราช (กองบิน 1) รัฐบาลได้พิจารณาถึงความสำคัญของโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ ซึ่งจะสามารถสร้างประโยชน์เพิ่มโอกาสการเดินทาง ทำให้การเดินทางมีความสะดวก รวดเร็ว และพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการคึกคักมากยิ่งขึ้น โดยนายกฯ สั่งการให้นายสุริยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ช่วยดำเนินเรื่องดังกล่าวต่อ โดยให้ดูเรื่องความคุ้มค่าของสนามบิน จัดลำดับความสำคัญ และให้มีความเชื่อมโยงไปเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของรัฐบาล ที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบินของภูมิภาค (aviation hub)

2. การท่องเที่ยว สำหรับเขาเขื่อนลั่น เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นความสวยงามของเขื่อนลำตะคอง อีกทั้ง Unesco ได้รับรองให้ KHORAT Geopark เป็นอุทยานธรณีโลก นายกฯ ย้ำว่า รัฐบาลได้มองเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาให้สถานที่แห่งนี้ ให้เป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม และตั้งอยู่ใกล้โครงข่ายเส้นทางการเดินทางหลักของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นถนนมิตรภาพ ถนนมอเตอร์เวย์ โดยได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับไปพิจารณาผลักดันโครงการนี้ เพื่อที่จะให้เป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโคราช พร้อมทั้ง โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

3. การบริหารจัดการน้ำ นายกฯ กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ซึ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประสบปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งในฤดูน้ำหลาก และฤดูน้ำแล้ง โดยได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเร่งด่วนในการพัฒนาระบบชลประทานในทุกลุ่มน้ำในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งการทำแก้มลิง การขุดลอก และการขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมรับมือกับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น รวมถึงวางแผนการบริหารจัดการน้ำในระยะยาว สำหรับโครงการที่อยู่นอกแผนขอให้กรมชลประทานศึกษาและดูความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน

4. แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการทางสาธารณสุขแก่ประชาชน นายกฯ กล่าวว่า ในส่วนของการเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการสาธารณสุข เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากกับพี่น้องประชาชน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่และมีประชากรจำนวนมาก มีโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์รับตัวผู้ป่วย Tertiary care มีบุคลากรและสถานที่พร้อม ผมก็พร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งเครื่องมือเฉพาะด้าน และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้รับการรักษาและเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

5. การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เรื่อง สะพานชำรุด นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของพี่น้องประชาชน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตแก่พี่น้องประชาชน จำเป็นต้องเร่งดำเนินการ โครงการที่เสนอมามีความพร้อมทุกอย่างขาดแค่เจ้าภาพที่จะดูแล โดยได้สั่งการให้กรมทางหลวงชนบทเร่งดำเนินการเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณา เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

6. โครงการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดนครราชสีมา ในส่วนการก่อสร้างท่าเรือบก (Korat Dry Port) นายกฯ มอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาความเหมาะสม สำหรับเรื่องระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) นายกฯ ย้ำว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 ภาคอย่างบูรณาการ ขอให้ประชาชนอดใจรอ

?นายกฯ ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ขอให้ชาวนครราชสีมามั่นใจถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการผลักดันจังหวัดฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยมั่นใจว่าจังหวัดนครราชสีมามีศักยภาพ ซึ่งระยะเวลาที่เหลือของรัฐบาลอีกประมาณ 3 ปี จะลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้าการดำเนินการทุก ๆ ปี ซึ่งอย่างเร็วที่สุดคือจะมีการจัดประชุม ครม. สัญจร ภายในเดือนมิถุนายนนี้ เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาก่อนตนเองจะลงมา ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ได้มอบหมายและสั่งการไปแล้ว? นางสาวเกณิกา กล่าว

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ