ครม.รับทราบแผนยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ลดขั้นตอนการติดต่อราชการ

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 26 กันยายน 2560 17:27:42 น.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นำเสนอ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายหน่วยงานร่วมสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

"รัฐบาลตั้งใจให้ความสะดวกแก่ประชาชน สมัยก่อนจะจำได้เวลาไปทำพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน สมัยนี้การทำพาสปอร์ตวันเดียวเสร็จ บัตรประชาชนก็สามารถไปทำตามสถานีรถไฟฟ้าได้" นายกอบศักดิ์ กล่าว

การดำเนินการดังกล่าวจะประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ 1.การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 เพื่อลดรายการเอกสารหลักฐานประกอบ ลดขั้นตอน และระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30-50% 2.การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา จำนวน 7,467 แบบฟอร์ม ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 707 แบบฟอร์ม ภายในปีนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จ 2,711 แบบฟอร์ม ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้นรวม 5 ปี

3.การพัฒนาระบบติดตามการให้บริการ เช่น สามารถรับรู้ได้ว่าพัสดุที่จัดส่งไปอยู่ที่ไหน 4.การอำนวยความสะดวกในการจองคิวกลางและการให้ข้อมูลป้อนกลับของประชาชนต่อการบริการ และ 5.การทบทวนกฎหมายในการยกเลิกใบอนุญาตที่ไม่จำเป็น เพื่อลดคู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อราชการทั่วประเทศที่มีอยู่ 727,007 คู่มือ ให้เหลือคู่มือกลาง 5,724 คู่มือ หลังจากนั้นจะปรับลดกระบวนการให้เหลือเพียง 1,000 คู่มือ

"นายกฯ สั่งการให้เร่งรัดการดำเนินการให้เร็วกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 64 ถ้าทำให้เสร็จได้ภายใน 1-2 ปีจะเป็นเรื่องที่ดี" นายกอบศักดิ์ กล่าว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง