รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำปากช่อง-แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- เสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 15:03:21 น.

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานบูรณาการด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมให้กำลังเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการ จากนั้น เยี่ยมชมอาคารห้องปฏิบัติการ ดิน น้ำ พืช  อาคารพิพิธภัณฑ์ดิน และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ก่อนร่วมปลูกต้นพะยูง ร่วมกับ นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 12.8 ล้านไร่ พื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 8.9  ล้านไร่ (คิดเป็นร้อยละ 69  ของพื้นที่ทั้งจังหวัด) พื้นที่ชลประทาน 769,857  ไร่ (8.7%  ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด) โดยพื้นที่ที่ใช้ทำการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาด้านความเสื่อมโทรมของดิน ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดตั้งศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ขึ้นเพื่อการถ่ายทอด แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในด้านการจัดการดินที่ถูกต้องและเหมาะสม การใช้ประโยชน์ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน ตลอดจนการใช้สารเร่งจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อสนับสนุนในการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งโดยการขุดบ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

"ปัจจุบันสภาพดินในประเทศเราเสื่อมโทรม คนใช้ประโยชน์จากดินโดยไม่เก็บรักษาและอนุรักษ์ กรมพัฒนาที่ดินได้เห็นคุณค่าความสำคัญของดินโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร และผู้ที่สนใจ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ศูนย์มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน จึงจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในแต่ละพื้นที่ และภูมิภาคเพื่อให้เกิดเป็นระบบข้อมูล Big Data ขึ้น ตลอดจนในวันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี ถือเป็นวันดิน ซี่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันสื่อสารและอนุรักษ์ดินให้อุดมสมบูรณ์เพื่อร่วมฉลองความสำเร็จในการเดินตามรอยเท้าพ่อไปด้วยกัน" นายวิวัฒน์ กล่าว

ด้านนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง มีเนื้อที่ 625 ไร่ สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2506 เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ทดลอง ค้นคว้า วิจัย อบรมเกษตรกร และประชาชนที่สนใจ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการดิน เช่น การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน แปลงงานวิจัย แปลงสาธิตทดสอบ ทั้งหญ้าแฝก พืชปุ๋ยสด พืชสมุนไพร ตลอดจนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีการจัดการดินและน้ำในแปลงปลูกพืชแบบผสมผสาน ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เน้นการใช้อินทรีย์วัตถุปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง มีประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานปีละประมาณ 15,000 คน ซึ่งต่อไปจะมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ในอนาคต

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง