กรมควบคุมโรค ชื่นชม พชอ.อำเภอรัษฎา จ.ตรัง ต้นแบบบูรณาการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกดีเด่น

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 15:11:31 น.

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19-21 เม.ย.61 กรมควบคุมโรคได้ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกดีเด่น และลงพื้นที่ศึกษาชุมชนตัวอย่างที่เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ในพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนในอำเภอ โดยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ มีเป้าหมาย คือ อำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกันและคนไทยใส่ใจดูแลกัน สำหรับการดำเนินงานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องใช้หลักการทำงานของ พชอ. เพื่อประสานระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน โดยมีแนวคิด "ใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง" และหัวใจสำคัญคือ "ภาวะนำร่วม บูรณาการ และมีส่วนร่วม" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยจัดการแบบองค์รวม ทั้ง 4 มิติของสุขภาพ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถพึ่งตนเองได้ในการดูแลสุขภาพ

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า สำหรับตัวอย่างของการดำเนินงานในรูปแบบ พชอ.ที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ ได้แก่ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดำเนินงานโดยมี พชอ. เน้นการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยใช้บุคลากรในพื้นที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หมู่บ้านมีระบบและกลไกการบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนจากประชาชนอำเภอรัษฎาเห็นความสำคัญของการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงร่วมกันหามาตรการกำจัดโรคโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จึงเกิดการประกวดบ้านสะอาด จัดการสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน คัดแยกขยะ ทำความสะอาดบ้าน

โดยมีหมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว เป็นหมู่บ้านตัวอย่างและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีหมู่ที่ 4, 5 และ 8 ตำบลหนองบัว ได้รับรางวัลชนะเลิศเรื่องป้องกันไข้เลือดออก ระดับจังหวัด ซึ่งภายใต้การมีส่วนร่วมและสนับสนุนของทีมระดับตำบล อำเภอ ประกอบด้วย คณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอ คณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพตำบล คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคระดับหมู่บ้าน ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล (SRRT) ทีมปฏิบัติการระดับท้องถิ่น/ชุมชน เครือข่ายเฝ้าระวังโรคเหตุการณ์ผิดปกติของหมู่บ้าน ซึ่งทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ โดยเฉพาะในเรื่องโรคไข้เลือดออก เกิดการเรียนรู้ใช้ระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคในชุมชนเพื่อรับมือโรคและภัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้น พัฒนาศักยภาพทักษะภายในทีมอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวเสริมว่า นอกจากความสำเร็จในการป้องกันควบคุมโรคแล้ว ประชาชนในพื้นที่ยังได้คิดค้นนวัตกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมขึ้น โดยเฉพาะการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน เช่น ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคระดับตำบล ตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติตำบล/หมู่บ้าน จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เชื่อมต่อเครือข่ายเฝ้าระวังในทุกระดับ สร้างคู่มือการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเบื้องต้น แผนที่ควบคุมโรคติดต่อ กระเป๋าทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล (SRRT) ชาวบ้านในพื้นที่สร้างอาชีพและรายได้ให้ตนเอง โดยใช้ภูมิปัญญท้องถิ่นคิดค้นและแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น สบู่สมุนไพรพิชิตยุงลาย น้ำหมักชีวภาพกำจัดยุง ไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน จนทำให้พื้นที่ต้นแบบดังกล่าวได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลหมู่บ้านปลอดไข้เลือดออก 10 ปี (ปี 2558) และอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ ระดับเขต ปี 2555/2557 เป็นต้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง