ป.ป.ช.เฝ้าระวังการใช้งบประมาณโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 15,800 ลบ.

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 10 กันยายน 2562 18:15:43 น.

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 20 ส.ค.62 และวันที่ 27 ส.ค.62 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายจากงบกลางปี พ.ศ. 2562 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 15,800 ล้านบาท แยกเป็นสำหรับ 74 จังหวัด จังหวัดละ 200 ล้านบาทและสำหรับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ 500 ล้านบาท  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดทั่วประเทศ

พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะประธานกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริตได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นเป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่ค่อนข้างสูง จึงเห็นควรให้มีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ โดยมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ช.ภาคและสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเป็นผู้เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าวตามแนวทางที่กำหนด พร้อมกับรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบต่อไป

โดยได้กำหนดแนวทางเบื้องต้นในการฝาระวังและติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ดังนี้

1.สำนักเฝ้าระวังและประมินสภาวการณ์ทุจริต สำนักงานป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งสำนักงาน ป.ป.ช.ภาคและสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดให้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินการทุกโครงการอย่างใกล้ชิด

2. ให้สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สำนักงานจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อขอทราบข้อมูลของโครงการ ตลอดจนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินโครงการต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. ให้สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดรายงานข้อมูลและผลการดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามโครงการฯ ส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.ภาคโดยเร็วเพื่อรวบรวมและจัดทำสรุปผลการดำเนินการในภาพรวมเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ในการเฝ้าระวังและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ข้างต้นให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามโครงการแก้ไขและบรรทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในจังหวัดของกระทรวงมหาดไทยมติณะรัฐมนตรี รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง