COVID-19ผู้ว่าฯนนท์ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านตั้งแต่ 5 ทุ่ม-ตี 5 เริ่มตั้งแต่คืนนี้

ข่าวทั่วไป Tuesday March 31, 2020 18:22 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

COVID-19: ผู้ว่าฯนนท์ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านตั้งแต่ 5 ทุ่ม-ตี 5 เริ่มตั้งแต่คืนนี้

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ออกประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 2 : ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน โดยระบุว่า

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ที่พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยขณะนี้พบจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสโรคในจังหวัดนนทบุรีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกวัน ทั้งยังมีผู้ป่วยบางรายเสียชีวิต

ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงดำเนินเช่นนี้ต่อไป อาจมีจำนวนผู้ป่วยมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขก็อาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ประกอบความในข้อ 5 ข้อ 7 และข้อ 10 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคน งดการออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้นเป็นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ