COVID-19กพท.ขยายเวลาใบอนุญาตจนท.สนามบิน-นักบิน ถึง 30 ก.ย. จากเดิมสิ้นสุดไม่เกิน 30 มิ.ย.นี้

ข่าวทั่วไป Wednesday April 8, 2020 14:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

COVID-19: กพท.ขยายเวลาใบอนุญาตจนท.สนามบิน-นักบิน ถึง 30 ก.ย. จากเดิมสิ้นสุดไม่เกิน 30 มิ.ย.นี้

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) พิจารณาแล้วเห็นว่าโดยสภาพของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้ยกระดับเป็นโรคติดต่อทั่วโลก (pandemic) ทำให้มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อการกำกับดูแลผู้มีใบอนุญาตประจำหน้าที่บางอย่าง ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติและอาจเกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางการบินพลเรือนของประเทศเพิ่มขึ้น จึงเห็นสมควรยกเว้นมาตรการหรือการดำเนินการดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้มีใบอนุญาตประจำหน้าที่ ประกอบด้วย

ใบอนุญาตประจำหน้าที่ทุกประเภท, ใบสำคัญแพทย์ทุกประเภท, ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประจำหน้าที่, ผลทดสอบภาคทฤษฎีเพื่อขอรับการบันทึกศักยการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินศักยการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ และศักยครูการบิน, ผลการทดสอบเพื่อเทียบใบอนุญาต (Conversion) ซึ่งมีวันสิ้นสุดระยะเวลาไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขยายไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รวมทั้ง ผลการทดสอบภาคปฏิบัติทุกกรณีที่มีเงื่อนไขของระยะเวลาที่ต้องดำเนินการออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 180 วันหลังจากสอบภาคปฏิบัติ

ในการรักษาหรือคงไว้ซึ่งสิทธิทำการของผู้ถือใบอนุญาตนักบิน ให้ผู้ถือใบอนุญาตนักบินสามารถนำชั่วโมงการบินด้วยเครื่องจำลองการฝึกบินเต็มรูปแบบ (Full Flight Simulator – FFS) มาเพื่อใช้แสดงความสามารถและประสบการณ์กับอากาศยานล่าสุด (ภายใน 90 วัน มีการทำการบินขึ้นไม่น้อยกว่า 3 เที่ยว และบินลงไม่น้อยกว่า 3 เที่ยว) ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ