นายกฯ คาดครม.สัปดาห์หน้าเห็นชอบแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม

ข่าวทั่วไป Friday May 22, 2020 18:21 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 2 โดยกล่าวถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ คาดว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า จะพิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ...ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Creative Lanna) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Bioeconomy) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก (CWEC) รวมถึงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำการพัฒนาประเทศ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงของการพัฒนาทุกระดับ ให้เกิดการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ทั้งระดับภาค เขตเศรษฐกิจพิเศษ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด รวมทั้งการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสนับสนุนการค้าระดับพหุภาคี

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนงานที่สำคัญ ได้แก่ 1) แผนปฏิบัติการภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2) แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวน 3) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4) หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 (เพิ่มเติม) 5) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ (6) กรอบแนวทางการดำเนินงาน ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับปรุง)

การพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ระดับภาคเพิ่มเติมอีก 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และ ภาคใต้ชายแดน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ได้แก่ การวางแผนพัฒนาซึ่งควรคำนึงถึงสถานการณ์และผลกระทบจากโควิด-19 และการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เป็นประเด็นสำคัญของการพัฒนาในทุกจังหวัด โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน แต่มีข้อจำกัดในการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาอย่างเพียงพอ ซึ่งจะได้แก้ไขปัญหาข้อจำกัดโดยเร่งด่วนต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ