(เพิ่มเติม) COVID-19: ทีเส็บ-สธ.ร่วมวางมาตรการส่งเสริมการจัดประชุมอย่างปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนศก.หลังโควิดคลี่คลาย

ข่าวทั่วไป Thursday July 2, 2020 16:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. หรือ ทีเส็บ กล่าวถึงการฟื้นฟูการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ (อุตสาหกรรมไมซ์) ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากในช่วงโควิด-19 ว่า จำนวนงานในประเทศไทยตั้งแต่พ.ค.63 - มี.ค.64 มีทั้งหมด 938 งาน แบ่งเป็นการประชุมสัมมนา และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของพนักงานองค์กร 374 งาน งานแสดงสินค้า 312 งาน งานอีเว้นท์ 179 งาน งานประชุมสมาคมวิชาชีพ 73 งาน

สำหรับแผนสนับสุนผู้ประกอบการไมซ์ มีโครงการจัดประชุมปลอดภัยไร้โควิด โดยมีการสนับสนุนงบประมาณ 30,000 บาทต่อสภานที่ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย 216 องค์กรในการจัดเตรียมความพร้อมจัดงาน และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทำแนวทางผ่อนคลายในการจัดงานหลังคลายล็อกแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลมอบหมายให้ สสปน. ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน โดยมีงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่จัดกิจกรรมนอกสถานที่ ใช้เวลา 1 วัน โดยจะให้งบประมาณ 15,000 บาทต่อการจัดงาน 1 ครั้ง คนร่วมงาน 30-40 คน และ งบประมาณ 30,000 บาท สำหรับหน่วยงานที่จัดกิจกรรมประชุมนอกสถานที่ 2 วัน 1 คืน (จากสถิติ 2 วัน 1 คืนแต่ละกลุ่มใช้งบในการจัดงานมากกว่า 140,000 บาท จึงถือว่าคุ้มทุนที่รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้)

ทั้งนี้ ทีเส็บ ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขจัดทำแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ก่อนเริ่มงาน มีจุดคัดกรองและจุดลงทะเบียน จัดเตรียมห้องพยาบาล ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่พนักงาน สื่อสารแนวปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมงานล่วงหน้า ระหว่างงาน การลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR Code เพื่อลดจุดสัมผัส วางจุดแอลกอฮอล์ จัดพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่างทางกายภาพ จัดเตรียมอาหารร้อนและเป็นชุดอาหารเดี่ยว มีระบบจองคิวล่วงหน้าลดความแออัด ทำความสะอาดจุดสัมผัสอย่างน้อย ทุก 1 ชั่วโมง และหลังงาน มีการตรวจสอบและติดตามผู้เข้าร่วมงานและรายงานผลต่อทางราชการ รวมถึงจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากการจัดงานอย่างถูกวิธีตามหลักสุขอนามัย

นอกจากนี้ ทีเส็บได้เตรียมแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ โดยจะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะสั้นคือนับตั้งแต่ ก.พ.-เม.ย.63 ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นการเร่งด่วนในการดูแลจ้างงาน การอบรมผู้ประกอบการ การเตรียมพร้อมสถานที่จัดงานต่างๆ

ระยะที่ 2 จะร่วมกับภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการจัดประชุม จัดไมซ์อย่างปลอดภัย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดงานต่างๆ

ส่วนระยะยาวคือ ตุลาคม 63 - กันยายน 64 เตรียมดึงงานประชุมนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติของไทยตามแผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

ทั้งนี้ ในปี 2562 อุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เกิดค่าใช้จ่าย 559,840 ล้านบาท คิดเป็น 3.27% ของ GDP เกิดการจ้างงาน 321,918 อัตรา จัดเก็บภาษีได้ 39,130 ล้านบาท โดยไมซ์ในประเทศมีมูลค่า 279,330 ล้านบาท และไมซ์ต่างประเทศมูลค่า 280,510 ล้านบาท

ด้านพญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า มาตรการและความพร้อมในการจัดประชุม นิรรศการ แสดงสินค้าให้ปลอดภัยจากโควิด-19 เป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยมาตรการด้านสาธารณสุข ทั้งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ ไม่อยู่ในที่แออัดและรักษาระยะห่าง ทำความสะอาดจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน มีระบบคัดกรองด้วยแพลตฟอร์มไทยชนะ

มาตรการหลัก มีระบบการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ติดสัญลักษณ์ประจำตัวก่อนเข้างาน ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด มีการควบคุมทางเข้าทางออก จัดระบบคิวตามรอบงาน และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากและเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น จุดลงทะเบียน ห้องน้ำ จุดที่มีช่วงพักเบรกของว่าง อาหารกลางวัน ทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น กำจัดขยะทุกวัน การระบายอากาศ ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือปแอลกอฮอล์เจลที่เพียงพอ

มาตรการเสริม คือ การคัดกรองวัดไข้ ผู้ประกอบการ พนักงานบริการและผู้ใช้บริการ เหลื่อมเวลาเปิดและปิดเพื่อลดความแออัด พื้นที่การรอเข้างานและพื้นที่รอคิวจัดให้มีที่นั่ง หรือยืนห่างอย่างน้อย 1 เมตร ให้คำแนะนำผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจตราควบคุมกำกับการให้บริการและจัดกิจกรรม ระบบการระบายอากาศ ทำความสะอาดระบบปรับอาการและฆ่าเชื้อ

มาตรการด้านสุขาภิบาลอาหาร จัดบริการอาหารในลักษณะที่ลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น Box Set/Course Menu หลีกเลี่ยงบุฟเฟ่ต์ จัดระยะห่างของโต๊ะรับประทานอาหาร พนักงานสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง

นอกจากนี้ ทีมนักอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งจากกรมอนามัยและหน่วยงานอื่นๆ จะลงไปสุ่มสำรวจระบบน้ำ ระบบแบคทีเรียในน้ำ ในอาหาร คลอรีนในน้ำ ระบบระบายอากาศ คุณภาพอากาศ

"ขอให้มั่นใจว่าห้องประชุมทั้งหมด รวมถึงพื้นที่ที่จัดนิทรรศการทั้งหมด จะผ่านกระบวนการของการตรวจสอบแน่นอน"อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ