บอร์ดปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขอนุมัติขับเคลื่อนแผนรับมือโรคระบาด-โรคอุบัติใหม่

ข่าวทั่วไป Sunday August 16, 2020 11:53 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสุขภาพให้เห็นผลสัมฤทธิ์อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้ภายใน 2 ปี จากบทเรียนโรคโควิด-19 การป้องกันตัวเองไม่ให้มีความเสี่ยง และมีสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญ จึงตั้งเป้าหมายการปฏิรูปสาธารณสุขที่ตอบสนองกับยุคหลังโควิด-19 ให้เป็น New Normal เน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู และการเข้าถึงการรักษาใกล้บ้าน

โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในหลักการสำคัญ คือ ปฏิรูปการบริหารจัดการสถานการณ์และความพร้อมเผชิญภาวะฉุกเฉินโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ระดับชาติ โดยนำบทเรียนที่ได้จากการบริหารสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 มาปรับใช้เผชิญกับโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ บูรณาการกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว พัฒนาระบบการเงินการคลังและระบบประกันสุขภาพ จัดการข้อมูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการมีระบบกักกันและควบคุมการเข้าประเทศที่มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับ ปฏิรูปการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โดยบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเข้ากับระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ผลักดันนโยบายการตรวจสุขภาพ การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยกระดับการเข้าถึงการบริบาลดูแลของผู้สูงอายุทั่วประเทศ จัดให้มีการดูแลรักษาใกล้บ้านโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีอสสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกันดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการแพทย์ทางไกล เช่น telemedicine หรือ video call ตลอดจนพัฒนาระบบบริการที่มีผู้บริบาลดูแล โดยตั้งเป้าผลิตผู้บริบาล 1 แสนคน ภายใน 2 ปี ดูแลร่วมกับลูกหลานในครอบครัว

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ปรับปรุง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยเฉพาะอนุบัญญัติที่จำเป็นและกำหนดมาตรการภาษีโซเดียมสำหรับป้องกันและลดความเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อ ซึ่งได้มอบฝ่ายเลขานุการนำข้อเสนอของคณะกรรมการฯ เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกหลักการ เพื่อเสนอต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ