สทนช.จับมือธนารักษ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลหวังเสริมศักยภาพ"ผังน้ำ"

ข่าวทั่วไป Sunday August 23, 2020 10:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้ข้อมูล ระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กับ กรมธนารักษ์

นายสมเกียรติ กล่าวว่า สทนช. ทำงานร่วมกับกรมธนารักษ์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหน่วยงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือด้านข้อมูลในภารกิจต่าง ๆ เป็นอย่างดีเสมอมา เช่น กรมธนารักษ์ได้ปรับปรุงแนวหลักเขตรอบบึงบอระเพ็ดใหม่ ตามแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบัน สทนช. มีภารกิจและหน้าที่ในการจัดทำ "ผังน้ำ" ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการจัดทำแผนที่หรือแผนผังแสดงระบบทางน้ำของทุกแหล่งน้ำที่มีน้ำไหลผ่านและเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จนออกลงสู่ทะเล โดยในการจัดทำ "ผังน้ำ" ต้องมีการรวบรวมข้อมูลประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทางน้ำทั้งหมดเพื่อประกอบการจัดทำผังน้ำด้วย โดยข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินราชพัสดุที่ได้รับความร่วมมือจากกรมธนารักษ์ในครั้งนี้ จะทำให้การจัดทำ "ผังน้ำ" มีความรอบด้านและครอบคลุมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด

ปัจจุบัน สทนช. อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำผังน้ำ จำนวน 8 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำบางปะกง ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำสะแกกรัง ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำท่าจีน และจะทยอยดำเนินการให้ครอบคลุม 22 ลุ่มน้ำ ภายในปี 2566 ซึ่งเมื่อการจัดทำผังน้ำแล้วเสร็จและประกาศใช้จะเป็นเครื่องมือสำคัญและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำของประเทศได้อย่างเป็นระบบและครบในทุกมิติ ทั้งในสภาวะปกติและกรณีเกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำ การเชื่อมโยงลุ่มน้ำต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การจัดทำสมดุลน้ำ การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำ "ผังน้ำ" ไปใช้สนับสนุนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมทั้งการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานไปสู่ความมั่นคงด้านน้ำ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย

ด้านนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล การบำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐในการใช้และการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ รวมถึงปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ กรมธนารักษ์พร้อมในการให้ความร่วมมือด้านข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินราชพัสดุและข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์ ให้กับ สทนช. เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดทำผังน้ำและเสริมภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรน้ำของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้ข้อมูล ระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกับกรมธนารักษ์ มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันในการดำเนินงานตามภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน โดยข้อมูลของกรมธนารักษ์ ที่ประกอบด้วย "ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินราชพัสดุ" ในรูปแบบ Shapefile ซึ่ง สทนช. สามารถนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการประเมินความเสียหายของที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในระบบทางน้ำตามที่กำหนดในผังน้ำ เมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัย และประมาณราคาในการปรับปรุง รื้อถอน หรือเวนคืน กรณีที่ต้องทำการปรับปรุงผังน้ำในบริเวณดังกล่าวให้มีความสามารถในการระบายน้ำได้ตามศักยภาพจริง

นอกจากนี้ ข้อมูลของ สทนช. ในรูปแบบ "ข้อมูลผังน้ำ" ซึ่งกรมธนารักษ์สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) ที่ราชพัสดุที่อยู่ในระบบทางน้ำตามที่กำหนดในผังน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรา 56 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 โดยกรมธนารักษ์จะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ในระบบ GIS เพื่อให้ผู้รับบริการ สามารถตรวจสอบแนวเขต Zoning ร่วมกับข้อมูลรูปแปลงที่ดินราชพัสดุ ได้อีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ