ครม. คลอดเกณฑ์คุมคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว จัดระเบียบผู้ประกอบการ-เพิ่มความปลอดภัย

ข่าวทั่วไป Tuesday April 20, 2021 17:54 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการในปัจจุบัน ซึ่งกฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 180 วัน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.การออกแบบ การสร้าง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซในคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

2.กำหนดให้คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องมีแผนผังโดยสังเขปแสดงตำแหน่งที่ตั้งของคลังก๊าซ พร้อมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่รอบเขตคลังก๊าซ ภายในระยะไม่น้อยกว่า 500 เมตร

3.กำหนดลักษณะและระยะปลอดภัยภายนอกของคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยต้องตั้งอยู่ห่างจากเขตพระราชฐานไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร และตั้งอยู่ห่างจากเขตสถานพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน และโบราณสถาน ไม่น้อยกว่า 200 เมตร

4.กำหนดลักษณะและระยะปลอดภัยภายในคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องห่างจากภาชนะบรรจุน้ำมันที่ไม่ใช่ถังเก็บน้ำมัน (น้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส) ไม่น้อยกว่า 6 เมตร และต้องมีที่จอดรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีขนาด และจำนวนช่องจอดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยต้องมีระบบท่อน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง แหล่งน้ำหรือที่เก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ใช้เครื่องยนต์ และระบบสัญญาณเตือนภัย

6.กำหนดให้การประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องจัดให้มีพนักงานซึ่งผ่านการอบรมผู้ปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

7.กรณีคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ไม่สามารถจัดให้มีที่จอดรถขนส่งก๊าซได้โดยสภาพ ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมยื่นขอรับการยกเว้นต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกำหนด

8.กรณีถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว เสารับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ในคลัง ที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้ ให้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องออกแบบและสร้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องดำเนินการทดสอบและตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

9.คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้ หากมีการรื้อถอนและก่อสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซขึ้นใหม่ในตำแหน่งเดิม โดยมีขนาดและปริมาณการเก็บก๊าซไม่เกินกว่าที่เคยได้รับใบอนุญาตไว้ ให้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามส่วนที่ 2 ลักษณะและระยะปลอดภัยภายนอก และส่วนที่ 3 ลักษณะและระยะปลอดภัยภายใน ของหมวดที่ 2 เฉพาะที่เกี่ยวกับระยะปลอดภัย

10.คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบแบบแปลน แผนผัง และแบบก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้ หากมีการสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซขึ้นใหม่ หรือสร้างขึ้นตามแบบก่อสร้างที่ได้รับความเห็นชอบแล้วในเขตคลัง ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงบังคับใช้ ให้มีระยะปลอดภัยภายนอกตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 100 เมตร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ