คลัง ชงครม.เว้นภาษีดาวเทียมสำรวจ/แรงงาน ชงกม.จ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนช่วงโควิด

ข่าวทั่วไป Tuesday June 15, 2021 09:56 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งยังเป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ ดังนี้

กระทรวงการคลัง เสนอการยกเว้นอากรศุลกากรและภาษีสรรพสามิต สำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจ พร้อมระบบภาคพื้นดิน และระบบแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศ สำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง จะเสนอผลการพิจารณารายงานการศึกษา เรื่อง การฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

รวมทั้งการรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 24

กระทรวงแรงงาน เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกับตน ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ... และ ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ...

กระทรวงสาธารณสุข เสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติม รองรับการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างด้าว ผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว หรือ Non-Immigrant Visa รหัส O-A ระยะ 1 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 96) พ.ศ. 2536 พ.ศ. ....

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมรายงานภาพรวมการเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการ และการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบด้วย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ