เชียงใหม่ ออกมาตรการคุมจัดกิจกรรม ยกเว้น 4 อำเภอพท.ท่องเที่ยว

ข่าวทั่วไป Friday October 29, 2021 11:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เชียงใหม่ ออกมาตรการคุมจัดกิจกรรม ยกเว้น 4 อำเภอพท.ท่องเที่ยว

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามคำสั่งกำหนดมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยกำหนดให้การจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใดๆ ของทุกอำเภอ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต โโยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ส่วนในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง ให้มีมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ได้แก่ การจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใดๆ ในเขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตำบลสีฟ้าครบทุกตำบลทั้งอำเภอให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 500 คน, อำเภอที่มีพื้นที่ตำบลสีฟ้าไม่ครบทุกตำบล เฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสีฟ้าตามประกาศของ ศปก.อำเภอ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้ยื่นเหตุผลตวามจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานปัองกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อตณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต

สำหรับกิจกรรมที่สามารถจัดได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน เช่น การขนส่งประชาชนเพื่อเดินทางไปหรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่เพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในขั้นแรก, กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข, กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน, การวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ราชการกำหนด, กิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นตามที่ ศปม. กำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้จัดกิจกรรมกำหนดเวลาการทำกิจกรรมร่วมกันให้น้อยที่สุด และงดการรับประทานอาหารร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่างๆ, การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา ณ ศาสนสถาน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา, ให้ผู้จัดกิจกรรม เจ้าของสถานที่ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมทันทีที่เสร็จกิจกรรม, ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการดำเนินการของบุคดล สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ในกรณีที่พบผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที โดยผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ลงนามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้โรงเรียน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคโควิด-19 ชะลอการเปิดการเรียนการสอนแบบ On site ในห้วงระยะวันที่ 1-14 พ.ย.64 เนื่องจากขณะนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ