กทม. เร่งแก้ไขสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำ เตรียมป้องกันน้ำท่วม ย้ำไม่ให้ปชช.เดือดร้อน

ข่าวทั่วไป Tuesday April 12, 2022 16:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลอง และการเตรียมความพร้อมการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต 50 เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้แจ้งคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 222/2563 ลงวันที่ 23 ก.ค. 63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน และปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกรอบแนวทางการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ และกำกับติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงาน แผนปฏิบัติการ โครงการ และงบประมาณ ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเสนอ เพื่อดำเนินการในการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และบุคคล เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ได้ตามความจำเป็น และปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายดำเนินการ

นอกจากนี้ สำนักการระบายน้ำ ได้รายงานการเตรียมความพร้อมการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการตรวจสอบและติดตามสภาพอากาศ แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตก ส่งหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน (BEST) เฝ้าระวังประจำจุดเสี่ยง เร่งแก้ไขปัญหาในจุดที่วิกฤติ ควบคุมและลดระดับน้ำในคลอง เตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ กระสอบทราย และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม หน่วยงานภาคสนามตรวจสอบพื้นที่และรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา รวมถึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนน้ำท่วมผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้สำนักงานเขต 50 เขต เร่งสำรวจการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค. 65 พร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้ำในพื้นที่ ทิศทางการไหลของน้ำ

ทั้งนี้ ให้ประสานสำนักการระบายน้ำ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญต้องไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนที่รุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ประสานความร่วมมือในการดำเนินการจัดการปัญหาการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อลูกหลานที่จะได้รับในอนาคต ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต ศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547 เพื่อนำมาพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ อันเกิดจากอุทกภัยหรือภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจำเป็นต้องทำการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินโดยหน่วยงานภาคเอกชนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ