แต่งตั้งโยกย้ายนอกฤดูกาล ขรก.ระดับสูงหลายกระทรวง

ข่าวทั่วไป Tuesday December 20, 2022 17:34 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในหลายหน่วยงาน ดังนี้

 • กระทรวงวัฒนธรรม เสนอแต่งตั้งนายมณเฑียร ชูเสือหึง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรม (จิตรกรเชี่ยวชาญ) สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม (ช่างศิลปไทย) (นักวิชาการช่างศิลป์ทรงคุณวุฒิ) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.63 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่

1.ร้อยโท พรหเมศ พหลพลพยุหเสนา รองอธิบดีกรมอาเซียน ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2.น.ส.พินท์สุดา ชัยนาม รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 • กระทรวงยุติธรรม เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่

1.นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2.น.ส.พัชรศรี ศรีเมือง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 • กระทรวงแรงงาน เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน ได้แก่

1.น.ส.บุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2.นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 • กระทรวงศึกษาธิการ เสนอแต่งตั้ง นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอแต่งตั้ง นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จำนวน 7 คน เพื่อบริหารและดำเนินกิจการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงให้เกิดความต่อเนื่อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

1.นายชวลิต ชูขจร เป็น ประธานกรรมการ

2.นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร

3.นายดนุชา สินธวานนท์ เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสังคม

4.น.ส.ลดาวัลย์ คำภา เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

5.นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและการตลาด

6.นายสมชาย พฤติกัลป์ เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ

7.นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.65 เป็นต้นไป

 • กระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จำนวน 2 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65 ได้แก่ 1.นายอนุชา เศรษฐเสถียร 2. นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.65 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในครั้งต่อๆ ไป ให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ก.พ.59 (เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)

 • กระทรวงวัฒนธรรม เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย จำนวน 12 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี เมื่อวันที่ 23 มี.ค.65 ได้แก่

1.ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมสมัย

1.1 นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ สาขาวรรณศิลป์

1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภาวรรณ บุญนิมิตร สาขาภาพยนตร์

1.3 นายพิชิต วีรังคบุตร สาขาเรขศิลป์

1.4 นายศิริชัย ทหรานนท์ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย

1.5 นายสมเถา สุจริตกุล สาขาดนตรี

1.6 นางมาริษา เจียรวนนท์ สาขาทัศนศิลป์

1.7 นางเยาวณี นิรันดร สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม ประติมากรรม)

1.8 นายณรงค์ ปรางค์เจริญ สาขาดนตรี

2.ผู้ทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการด้านศิลปะร่วมสมัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

2.1 ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง สาขาศิลปะการแสดง

2.2 ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ สาขามัณฑนศิลป์

2.3 ศาสตราจารย์ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ สาขาทัศนศิลป์ (มีเดียอาร์ตและสื่อผสม)

2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา สาขาสถาปัตยกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.65 เป็นต้นไป

 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่

1.นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

2.นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

3.น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ได้แก่

1.น.ส.ณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม

2.นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม

3.นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

4.นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้น

 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ได้แก่

1.นายแสน บานแย้ม ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุนทร ปานแสงทอง))

2.นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุนทร ปานแสงทอง))


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ