เปิดผลสอบป้ายสถานีกลางบางซื่อ 33 ลบ. เป็นไปตามมาตรฐาน แนะทบทวนวิธีจัดซื้อจัดจ้างใหม่

ข่าวทั่วไป Tuesday January 24, 2023 17:52 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้างในโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลสอบ ใน 2 ประเด็นหลัก คือ

  • ความเหมาะสมของขอบเขตงานและราคากลาง

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาเอกสารหลักฐาน ตลอดจนการชี้แจงของ รฟท. ทั้งที่เป็นการชี้แจงด้วยวาจา และเอกสารประกอบการนำเสนอ สรุปได้ว่าการกำหนดขอบเขตงาน ซึ่ง รฟท. อ้างอิงแบบโครงสร้าง รายละเอียด เทคนิควิธีการ และวัสดุจากงานที่กำหนดไว้เดิม ไม่พบการดำเนินการที่เชื่อได้ว่า รฟท. ดำเนินการ นอกเหนือจากขอบเขตงานแต่อย่างใด

เนื่องจากเป็นไปตามรายละเอียดของงานติดตั้งป้ายเดิมที่ รฟท. ได้รายงานว่ามีการตรวจสอบและรับรองทางวิศวกรรม รวมทั้งมีการติดตั้งไปแล้ว ซึ่งปรากฏว่า มีความปลอดภัยและแข็งแรงตามมาตรฐาน

ดังนั้น การกำหนดขอบเขตการดำเนินการ และการกำหนดราคากลางของ รฟท. ของการดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบได้

โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่รฟท. เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณลง เช่น

1. ทบทวนรายละเอียดทั้งในส่วนของวัสดุ เทคนิค ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทำให้การออกแบบ เลือกใช้วัสดุ และวิธีการจัดทำ และทบทวนค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน และจำนวนและเวลาที่ใช้งานของกระเช้าอีกครั้ง

2. พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ตัวอักษรเดิม "สถานีกลาง" ที่ติดตั้งอยู่แล้ว มาปรับปรุงใช้ต่อแทนที่จะทำขึ้นใหม่ทั้งหมด เนื่องจากตัวอักษรยังอยู่ในสภาพยังดี

3. ทบทวนค่างานออกแบบ ที่น่าจะสามารถกำหนดอัตราส่วนของราคางานได้ต่ำกว่างานปกติ เนื่องจากเป็นงานที่ได้ออกแบบไว้เดิมอยู่แล้ว รวมทั้งการทบทวนปรับลด งาน Provisional Sum เช่น ความจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุมาปิดไว้ทดแทนกระจกในขณะที่มีการรื้อถอน เนื่องจากงานดำเนินการในช่วงฤดูหนาว และอาคารสถานีบางส่วนเป็นพื้นที่ที่ไม่มีกระจกอยู่แล้ว เป็นต้น

  • ความถูกต้องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

รฟท.ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) เป็นผู้รับจ้างเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงว่า งานต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ติดตั้งบนความสูง 28 เมตร รู้จักโครงสร้างอาคารเป็นอย่างดี, พื้นที่ปรับปรุงป้ายเป็นพื้นที่ให้บริการประชาชน ที่ผู้รับจ้างรายเดิมต้องมีการรับประกันความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากมีความเสี่ยงที่กระทบต่อโครงสร้าง และเป็นภารกิจที่กระทรวงคมนาคม มอบหมาย มีความจำเป็นเร่งด่วน รฟท.จึงใช้ดุลยพินิจภายใต้กรอบกรอบกฎหมาย อย่างรอบคอบในทุกมิติ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นว่า ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่า งานนี้มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือ ผู้ผลิตจำหน่ายรายเดียว รฟท.สามารถใช้ข้อนี้ได้หรือไม่ รฟท.สมควรหารือผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุกรมบัญชีกลางให้ชัดเจน

นอกจากนี้ รฟท. ควรศึกษาทบทวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม รอบคอบ และสอดคล้อง กับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 โดยอาจพิจารณาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักการของกฎหมาย ที่เห็นควรให้ใช้วิธีการพิจารณาเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเป็นลำดับแรกก่อน เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเปิดกว้าง ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นถึงความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

นอกจากนี้ รฟท.ควรพิจารณาทบทวนตรวจสอบกระบวนการสืบราคาให้เกิดความครบถ้วนชัดเจน และดำเนินการให้สอดคล้องกับคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการขอจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ส่วนกรณีที่รฟท.แจ้งเหตุผลว่า การเปลี่ยนป้าย เป็นงานเร่งด่วน จากภารกิจที่กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้ทำโดยเร่งด่วน จึงต้องจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง นายสรพงศ์กล่าวว่า คำว่าเร่งรัดหน่วยราชการต้องปฎิบัติอยู่แล้ว แต่จะต้องปฎิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัดและคำนึงถึงระเบียบทุกๆ ด้าน ดังนั้นการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งรัด เรื่องนี้ คือให้เร่งดำเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

นายสรพงศ์กล่าวว่า ขณะนี้ได้รายงานผลการตรวจสอบฯ พร้อมข้อเสนอแนะ ต่อรมว.คมนาคม ตามขั้นตอนแล้ว ส่วนจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป เป็นอำนาจของคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท.จะพิจารณาในฐานะผู้จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจสอบฯไม่สามารถไปสั่งการได้ เพราะจะกระทบต่อคู่สัญญาฯ ดังนั้นการจะเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่กระทบต่อข้อกฎหมาย จะต้องอยู่ที่คู่สัญญา คือรฟท.และเอกชน ทั้งนี้หากรฟท.พิจารณาเป็นอย่างไร ควรรายงานผลกลับมาที่กระทรวงคมนาคมโดยเร่งด่วนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ