ครม. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง-ควบคุม โรคติดต่อ/โรคระบาด ปี 66-70

ข่าวทั่วไป Tuesday November 14, 2023 15:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ.2566-2570 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (รมว.สาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ) เสนอ

โดยคณะกรรมการฯ รายงานว่า ที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด มาแล้ว 2 ฉบับ ต่อมาคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินงานแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2562-2564 ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 65 ซึ่งปัจจุบันสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ซึ่งเป็นแผนฉบับที่ 3 ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในการนำไปใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน โดยส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถเตรียมความพร้อม และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ทั้งในระดับประเทศ และระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางสุขภาพเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาความมั่นคงด้านต่าง ๆ ของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 5 ประเด็น ดังนี้

1. การพัฒนานโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกการบริหารจัดการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ

3. การยกระดับการจัดการภาวะฉุกเฉินจากโรคติดต่อ

4. การพัฒนากำลังคน และเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติ และนานาชาติ

5. การพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยง และระบบสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ