(เพิ่มเติม) ศอฉ.ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวที่พัทยาแล้ว

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 21:18:16 น.

ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน(ศอฉ.) ออกประกาศโดยการลงนามของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยกเลิกการออกนอกเคหสถานในท้องที่ เมืองพัทยา

ตามที่ได้มีข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 (1) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 แล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นในเขตท้องที่เมืองพัทยานั้น เมืองพัทยาได้จัดเตรียมแผนการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยไว้พร้อมแล้วในทุก ๆ ด้าน และคาดว่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใด ๆ เกิดขึ้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจึงได้ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถานในท้องที่เมืองพัทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง