ก.แรงงาน เสนอครม.ลดเงินสมทบประกันสังคม/"กิตติรัตน์"เสนอร่างพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านลบ.

ข่าวการเมือง Tuesday January 29, 2013 10:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าว แจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จะมีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจหลายเรื่อง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง จะเสนอขออนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 2 ล้านล้านบาท ทั้งในเรื่องของระบบน้ำ ระบบราง ถนน และ สนามบิน ซึ่งพ.ร.บ.นี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ลด Logistic cost ทำให้เกิดการจ้างงาน เป็นวงจรหมุนเวียนกลับเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจ

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก(กอม.) ขอความเห็นชอบการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน(KKFC) เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

กระทรวงคมนาคมขออนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวางหลักทรัพย์ จำนวนและมูลค่าของหลักทรัพย์ และกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบเนื่องจากการขนส่ง พ.ศ. ….

และกระทรวงคมนาคม ขออนุมัติเพิ่มเติมมติครม. ที่เห็นชอบและอนุมัติให้กรมเจ้าท่าดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด โดยอนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามมติครม. เกี่ยวกับพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อกรมเจ้าท่าเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนเป็นการถาวรในการก่อสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าว

กระทรวงมหาดไทยขออนุมัติให้การประปานครหลวง(กปน.) ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่มีเหลือจ่ายจำนวน 1,870,141 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2556 และสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรในเดือน ต.ค.55, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอความเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. …. และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2554 พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ

กระทรวงวัฒนธรรมขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟู บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย โดยขออนุมัติหลักการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 70,973,900 บาท

นอกจากนี้ จะเสนอสลับตำแหน่งระดับรองอธิบดี ประกอบด้วยตำแหน่งรองอธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) รองอธิบดีกรมศิลปากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)

กระทรวงแรงงาน เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยเสนอให้ลดเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง จาก 5% ของค่าจ้างเหลือ 4% เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาทต่อวัน

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นประธาน ขออนุมัติเพิ่มเติมมติ ครม.ที่เห็นชอบและอนุมัติให้กรมเจ้าท่าดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยอนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามมติ ครม.เกี่ยวกับพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อกรมเจ้าท่าเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนเป็นการถาวรในการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด,

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. …. ที่ตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปได้ด้วย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะรายงานการพัฒนาระบบราชการไทยประจำปี 2554 พร้อมกับเสนอรายชื่อคณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ