ครม.หารือแนวทางการดำเนินการตามคำพิพากษาศาลโลกกรณีเขาพระวิหาร

ข่าวการเมือง Tuesday November 12, 2013 10:33 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยคาดว่าจะมีการนำผลคำตัดสินของศาลโลกในคดีปราสาทพระวิหาร เข้าหารือใน ครม.เพื่อเตรียมวางแนวทางว่าจะปฏิบัติตามคำพิพากษาดังกล่าวอย่างไร

ส่วนวาระอื่นๆ ได้แก่ กระทรวงการคลังขออนุมัติ เรื่อง การจัดสรรเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan : SAL) เพื่อสนับสนุนโครงการประชาสัมพันธ์โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลและโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการคลัง ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ ครม.จ่ายเงินชดเชยจากรัฐสำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร 119 ล้านบาท ให้แก่การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้รับเหมาที่ได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรตามมติ ครม.

นอกจากนี้ จะมีการรายงานให้ ครม.รับทราบสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปี 2555 ตามมติคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งจากข้อมูลที่หน่วยงานรัฐจัดเก็บได้ พบว่า ไทยยังมีการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายตามนิยามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ใน 4 รูปแบบ ในจำนวนที่สูง คือ ทั้งการค้าประเวณีและผลิตสื่อลามก ใช้แรงงานเด็กแบบทาสหรือปฏิบัติเยี่ยงทาส ใช้เด็กผลิตและขนส่งยาเสพติด และใช้แรงงานเด็กภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมเด็ก

กระทรวงคมนาคม ขอความเห็นชอบการจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนสำหรับดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่างอาเซียน-เยอรมนี (ASEAN-German Technical Cooperation Project on Sustainable Port Development in the ASEAN Region: SPD) ระยะที่ 2 (Verbal Note) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 — ธันวาคม 2558

กระทรวงคมนาคม เสนอครม.รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการรถโดยสารประจำทางรายสายขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ขอความเห็นชอบ การปรับปรุงข้อเสนอแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันทีของจังหวัดพิจิตร ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 9-10 มิถุนายน 2556 จำนวน 6 โครงการ วงเงินรวม 100 ล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์ ขอความเห็นชอบ เรื่อง การบังคับใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี และ ขอความเห็นชอบการลงนามในร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยและภูฏาน

กระทรวงการต่างประเทศ ขอความเห็นชอบและขออนุมัติ หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งบรูไนดารุสซาลามว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ

กระทรวงมหาดไทย ขอความเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดยโสธร พ.ศ. ....และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ ครม.เพื่อทราบเรื่อง การเปิดให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco - car) ระยะที่ 2


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ