สปท.เสนอ 6 ประเด็นปฏิรูปด้านการเมือง ให้ดาบส.ว.กรณีเกิดวิกฤติการเมือง ไม่ต้องตั้งองค์กรใหม่

ข่าวการเมือง Wednesday December 9, 2015 14:13 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมาธิการ(กมธ.)ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) เปิดเผยว่า กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มีข้อเสนอแนะและวิธีการปฏิรูปด้านการเมืองรวม 6 ประเด็น โดยเสนอให้บัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1.การดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่เห็นควรกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งให้มีความเข้มข้นกว่าที่เคยกำหนด เพื่อช่วยคัดกรองก่อนที่ประชาชนจะเลือกตั้ง โดยเฉพาะ ส.ส.และ ส.ว.จะต้องกำหนดประเภทและจำนวนสมาชิกให้สะท้อนความต้องการของประชาชนและเหมาะกับสภาพของสังคมไทย การแบ่งเขตเลือกตั้งต้องเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาซื้อสิทธิขายเสียง ส่วนที่มาของ ส.ว.ต้องเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ การเข้าสู่ตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี ต้องผ่านมติสภาผู้แทนราษฎร โดยเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างเปิดเผยเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้อาณัติของพรรคการเมือง

2.ระบบพรรคการเมือง ให้มีการปฏิรูประบบพรรคการเมือง ให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ถูกครอบงำจากนายทุน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพรรคการเมืองผ่านเงินสนับสนุน ให้รัฐอุดหนุนเงินทุนพรรคการเมืองอย่างเหมาะสม เป็นธรรม

3.ให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม โดยจัดตั้งกองทุนในการดำเนินการจัดการผู้กระทำความผิดการเลือกตั้ง การกำหนดเขตเลือกตั้งต้องมีขนาดที่เหมาะสมและกำหนดบทลงโทษผู้สมัครรับเลือกตั้งที่กระทำการทุจริตรุนแรงและเด็ดขาด ปรับโครงสร้างกรรมการการเลือกตั้งให้เหมาะสมเพื่อให้คุมการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพตลอดจนการให้ใบเหลืองหากไม่ทำให้ผลคะแนนของผู้ชนะเปลี่ยนแปลงไป ไม่ควรมีการเลือกตั้งใหม่แต่ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเท่านั้น

4.การกำกับ ควบคุม และตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐผ่านระบบรัฐสภา โดยแยกอำนาจฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติออกจากกัน หากการอภิปรายของฝ่ายค้านมีพยานหลักฐานว่าฝ่ายบริหารทุจริต บริหารงานผิดพลาดทำให้ประเทศเสียหาย ให้ส่งเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อถอดถอนโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือยื่นฟ้องเป็นคดีอาญา

5.ให้มีการปฏิรูปการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ให้ความรู้ ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

6.ให้แก้ปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดอง คลี่คลายปัญหา และป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ความรุนแรงจากความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นซ้ำอีก ส่วนหากบ้านเมืองเกิดวิกฤติทางการเมือง จนไม่สามารถหาทางออกได้ เสนอให้วุฒิสภาเข้ามาแก้ปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นทางออกให้กับประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งองค์กรใหม่

นายเสรี กล่าวว่า แผนปฏิรูปด้านการเมืองที่สำคัญเร่งด่วนเพื่อให้การปฏิรูปสำเร็จลุล่วง มีเป้าหมายให้ได้นักการเมืองที่มีคุณธรรมและจริยธรรม รักษาผลประโยชน์ของประเทศ ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ระบบการเมืองจะต้องเหมาะกับสังคมไทย การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม มีมาตรการป้องกันการลงทุนในทางการเมือง ตัดตอนไม่ให้ไปสู่การถอนทุนและทุจริตคอร์รัปชั่น และมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ พร้อมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี เพื่อแก้ปัญหาระยะยาว และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน รวมทั้งมีมาตรการการแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดองให้กับคนในชาติ

นอกจากนี้ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ได้กำหนดระยะเวลาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 จัดทำแผนปฏิรูป ระยะ 2 ศึกษาร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก และเสนอความเห็นต่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และระยะที่ 3 เสนอประเด็นปฏิรูปการเมือง ก่อนทำประชามติ หลังร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ และหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ