สนช. ลงมติรับหลักการเซตซีโร กสม.วาระแรก-ตั้งกมธ.ร่วม 3 ฝ่ายถกก.ม.กกต

ข่าวการเมือง Friday June 30, 2017 18:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติ 190 คะแนน รับหลักการในวาระที่ 1 ของร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เป็นผู้เสนอ พร้อมกับตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 24 คนเพื่อพิจารณาในรายละเอียด มีกำหนดเวลาในการทำงานให้เสร็จภายใน 45 วันก่อนส่งกลับมายังที่ประชุมสนช.เห็นชอบอีกครั้ง

สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว คือ การกำหนดให้มี กสม.จำนวน 7 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ปี และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

ทั้งนี้ กสม.จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ในด้านต่าง ๆ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 2.ด้านการสอนหรือทำงานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 3.ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 4.ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และ 5.ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของไทยเป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

ขณะที่บทเฉพาะกาลในมาตรา 60 กำหนดให้ประธานกสม.และกรรมการ กสม.ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธาน กสม.และกรรมการ กสม.ที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

นอกจากนี้ ที่ประชุมสนช.ได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วมกัน 3 ฝ่ายระหว่างสนช. กรธ. และ คณะกรรมการการเลือกตั้ง( กกต.)จำนวน 11 คน เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต. ภายหลังกกต.มีความเห็นว่าร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีข้อความที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560

สำหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าว ประกอบด้วย 1.นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต. 2.นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ 3.นายตวง อันทะไชย 4.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช. 5.นายสมชาย แสวงการ 6.พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ 7.นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. 8.นายประพันธ์ นัยโกวิท 9.นายปกรณ์ นิลประพันธ์ 10.นายภัทระ คำพิทักษ์ และ 11.นายศุภชัย ยาวะประภาษ โดยมีกำหนดประชุมนัดแรกในวันที่ 4 ก.ค.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ