ปชป. ชู 10 แผนด้านการศึกษาหนุนยกระดับคุณภาพเด็กไทย ประเดิมส่งนโยบายแรกเตรียมพร้อมสู่เลือกตั้ง

ข่าวการเมือง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17:16 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ประกาศ "นโยบายการศึกษา"ประเดิมนโยบายแรกเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กตาม 7 เป้าหมายหลัก คือ สุขภาพดี , มีทักษะการคิดวิเคราะห์ , มีทักษะ 2 ภาษา , มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี ,มีคุณธรรมและจิตสาธารณะ , เข้าใจสิทธิและหน้าที่ และมีทักษะชีวิต

นอกจากนี้พร้อมแก้ปัญหาหลักการศึกษาไทย ได้แก่ ปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาคุณภาพเด็ก ปัญหาคุณภาพการเรียนการสอน ปัญหาความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขด้วยการเปลี่ยนโครงสร้างทั้งระบบ ย้ำจุดยืนเดิมของพรรคที่ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาด้วยการกระจายอำนาจจากกระทรวงมุ่งตรงสู่โรงเรียน ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยทำงาน

"คุณภาพการศึกษาไทยมีปัญหาในทุกช่วงชั้น โดยเฉพาะช่วงเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญมากที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาหลักด้านการศึกษาในปัจจุบันมีหลายเรื่อง ได้แก่ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาคุณภาพเด็ก ปัญหาคุณภาพการเรียนการสอน ปัญหาความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไข โดยเริ่มจากการกระจายอำนาจไปที่ระดับโรงเรียน เพิ่มอำนาจการบริหารจัดการตัวเองให้เป็นโรงเรียนที่ประชาชนเป็นเจ้าของโดยแท้จริง ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร มีการพัฒนาบุคลากรครู และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนรวมถึงการสร้างความพร้อมของเด็กใน 7 เป้าหมาย"นายอภิสิทธิ์ กล่าว

ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์จึงได้กำหนด 10 นโยบายหลักด้านการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพเด็กไทย ไว้ดังนี้ 1. เกิดปั๊บ รับสิทธิ์เงินแสนเบี้ยเด็กเข้มแข็ง 0-8 ปี 1,000 บาทต่อเดือน 2.ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีทั่วไทยจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรที่เน้นกระบวนการคิดเพิ่มครูปฐมวัยทั่วประเทศเพื่อให้เด็กมีการพัฒนาเติบโตอย่างมีคุณภาพในทุกด้านทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจและอารมณ์

3.สนับสนุนค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันฟรี ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านสถานศึกษา 4.เด็กทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้ (ด้วย English for All)จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา พร้อมส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสู่การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ของสังคมไทย 5.ปรับหลักสูตรเพื่อโลกอนาคตตั้งแต่ระดับชั้นประถมที่เน้นการคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจำ ระดับมัธยมต้นเน้นการค้นพบตัวเอง ระดับมัธยมปลายเน้นการเลือกเรียนวิชาที่ถนัดและตรงตามเป้าหมาย และระดับมหาวิทยาลัยเน้นลดภาระและขั้นตอนการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

6.เรียนฟรีถึงปวส. จบแล้วมีงานทำ 7. การศึกษาตลอดชีวิต คูปองเพิ่มทักษะสำหรับผู้ใหญ่แจกคูปองเพิ่มทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมทักษะในด้านต่าง ๆ สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย 8. คืนครูให้นักเรียนลดภาระงานของครูที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 9. จัดตั้งกองทุน Smart Education เพื่อสนับสนุน Social Enterprise และ Startup ทางด้านการศึกษารวมถึงการนำเทคโนโลยีEdTech (Education Technology) มาใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการสอบให้มีประสิทธิภาพ และ 10. กระจายอำนาจจากกระทรวงสู่โรงเรียน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ