กกต.จัดประชุมรับฟังความเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มุ่งสู่เป้าหมายจัดการเลือกตั้งโดยสุจริตเที่ยงธรรม

ข่าวการเมือง 23 กันยายน พ.ศ. 2562 12:15 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

นายสันทัด กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นผู้บริหารของสำนักงาน กกต. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งตัวแทนพรรคการเมือง รับฟังความคิดเห็นต่อสาระสำคัญของร่างแผนยุทธศาสตร์และร่างแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องตามสถานการณ์ และสภาพปัญหาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อไปสู่เป้าหมายการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยมอบหมายให้ศูนย์บริหารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ศึกษาวิจัย

นายดำรงค์ วัฒนา ที่ปรึกษาจัดทำแผนร่างยุทธศาสตร์ฯ กล่าวว่า ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว ตั้งเป้าหมายว่าการดำเนินงานของสำนักงาน กกต.จะต้องก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเมืองในทุกมิติ เป็นที่เชื่อมั่นขององค์กร หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมทั้งสาธารณชน ไม่เช่นนั้นหากไม่มีความเชื่อมั่นแล้ว ต่อให้การดำเนินการดีมากเพียงใด กกต.ก็จะถูกแซะทุกกรณี

สำหรับพันธกิจหลักของ กกต.นั้น คือสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง และสำนักงาน กกต.เป็นที่ยอมรับของคนไทยในการจัดกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ

ส่วนแผนปฏิบัติการในร่างยุทธศาสตร์นั้น กกต.ต้องเร่งรัดการเป็นสมาร์ท กกต. โดยการพัฒนาการบริหารดิจิทัล พร้อมพัฒนามาตรฐานการกำหนดระเบียบและประกาศต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว ทันสถานการณ์ และมีผลในทางปฏิบัติ พัฒนาระบบการรับเรื่อง การไต่สวนและวินิจฉัยให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ กกต.ได้กำหนดโรดแมพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 ม.ค.63


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ