ครม.อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายขรก.กระทรวงคมนาคม-พม.-ดีอี-ทรัพย์-ศึกษาธิการ

ข่าวการเมือง Monday October 7, 2019 17:44 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่ รมว.พลังงาน เสนอแต่งตั้ง นายคุรุจิต นาครทรรพ ให้ดำรงตำแหน่งประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ และ นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ในส่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย ได้แก่ นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง, น.ส.อังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง, นางพัชรี อาระยะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง, นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน, นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ, น.ส.อุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และ นายสุทธิ จันทรวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง, นางปิยนุช วุฒิสอน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง, นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง, นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และ นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างและสับเปลี่ยนหมุนเวียน

นอกจากนี้ ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย ได้แก่ นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง, นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง, นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง, นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และ นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติตามที่ รมว.ศึกษาธิการ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง, นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ