ครม.พิจารณาออกมาตรการเป็นของขวัญปีใหม่-จับตาต่ออายุสัมปทานสายสีเขียว

ข่าวการเมือง Tuesday December 15, 2020 10:21 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคาดว่าวาระการพิจารณาจะเป็นมาตรการของแต่ละกระทรวงเพื่อเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงปีใหม่ อาทิ กระทรวงแรงงาน เตรียมขอขยายลดเงินสมทบประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ต่อเนื่องจากมาตรการการลดเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน หลังการระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม จะปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิมเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาท และปรับเพิ่มเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จากครั้งละ 13,000 บาท เป็นครั้งละ 15,000 บาท

กระทรวงคมนาคมจะนำเสนอการยกเว้นค่าธรรมเนียมหนืออัตราค่าบริการของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย กรมทางหลวง (ทล.), การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กรมเจ้าท่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นต้น

กระทรวงพาณิชย์ เตรียม 7 กิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้ประชาชน อาทิ จัดมหกรรมธงฟ้าลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทย กับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด

กระทรวงกลาโหม เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

กระทรวงการต่างประเทศ จะรายงานให้ที่ประชุมครม.ทราบ ถึงผลประชุมทางไกลเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกและคู่เจรจาสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การรับมือความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565)

นอกจากนี้ ป.ป.ช. จะเสนอมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการทุจริตเกี่ยวกับการลักลอบซื้อขายยาเสพติดในเรือนจำและทัณฑสถาน

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส.ศ.ช.) จะรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนก.ค.-ก.ย.63)

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) นำเสนอแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) รายงานผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาพองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562

อย่างไรก็ดี ต้องติดตามว่าในการประชุม ครม.วันนี้ จะมีการพิจารณาวาระจร ในการอนุมัติต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไปอีก 40 ปี ตามที่ ส.ส.ฝ่ายค้าน กล่าวอ้างหรือไม่


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ