กกต.ให้ 76 พรรคการเมืองจัดทำแผน-โครงการประจำปี 65 เพื่อให้ปชช.ติดตาม-มีส่วนร่วม

ข่าวการเมือง Tuesday July 13, 2021 11:24 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ให้หัวหน้าพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง จัดทำแผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมตาม ของพรรคการเมืองในแต่ละปีส่งให้นายทะเบียนทราบภายในเดือนเมษายนของทุกปี และให้นายทะเบียนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งมีพรรคการเมืองที่ได้จัดทำแผนหรือโครงการส่งให้นายทะเบียนทราบจำนวน 76 พรรค

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการเผยแพร่แผนหรือโครงการให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ww.ect.go.th หัวข้อ บริการข้อมูล/ข้อมูลพรรคการเมือง/แผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ประจำปี พ.ศ.2565 และขอเชิญร่วมติดตามหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองดังกล่าว เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการผลักดันและพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนที่เข้มแข็ง

สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ ได้รวบรวมข้อมูลและยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองให้รับทราบแผนหรือโครงการที่จะดำเนินการกิจกรรมของพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 23 ที่บัญญัติไว้ว่า ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างน้อยในแต่ละปีพรรคการเมืองต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

1.ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย

2.ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุผล โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประซาชนประกอบกัน

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการดำเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล

4.ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่าง และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน

5.กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ