จับตาวาระครม. จัดเต็มมาตรการส่งเสริม EV/สลากรูปแบบใหม่/มาตรการภาษีส่งเสริมลงทุน

ข่าวการเมือง Tuesday March 7, 2023 10:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เช้านี้มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมตามปกติ หลังกลับจากไปพักรักษาอาการป่วยในช่วงวันหยุดต่อเนื่องที่ รพ.พระมงกุฎฯ ซึ่งต้องจับตาดูว่าจะมีการเร่งรัดอนุมัติโครงการในช่วงปลายสมัย รวมถึงการมอบหมายงานในกำกับของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ให้รัฐมนตรีคนอื่นดูแลแทนหลังถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่

 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอการลงนามข้อตกลงรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการผลักดันการประยุกต์ใช้และการจัดการตลอดวงจรของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
 • กระทรวงการคลัง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์, ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจทางการเงินบางประเภท อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 เพื่อกำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลิสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์, ร่างกฎหมายขยายระยะเวลามาตรการภาษี เพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ หรือ Thailand Plus Package รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูง และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา และการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้พ้นโทษ

นอกจากนี้ จะเสนอการออกสลากรูปแบบใหม่ ทั้งสลากเลข 6 หลัก (L6) คล้ายสลากที่จำหน่ายในปัจจุบันเป็นรูปแบบสลากดิจิทัลไม่ต้องจัดพิมพ์ เพื่อนำบางส่วนจำหน่ายผ่านแอปฯ เป๋าตังในราคา 80 บาท เป็นแบบไม่สะสมเงินรางวัล และสลากเลข 3 หลัก (N3) เป็นแบบสะสมเงินรางวัลในราคา 50 บาท มีทั้ง 3 ตัวตรง 3 ตัวโต๊ด รางวัล 2 ตัว และรางวัลแจ็กพ็อตพิเศษ

ส่วนวิธีการขาย อาจมีทั้งแบบเดินขายจดใส่กระดาษแล้วส่งข้อมูลการขายวันต่อวันผ่านระบบดิจิทัลให้กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และขายแบบผ่านแอปฯ เป๋าตัง คาดจะเริ่มจำหน่ายได้ในปีนี้, เสนอขยายอายุมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแง่ผู้ประกอบธุรกิจ ระยะเวลา 1 ปี

 • กระทรวงพลังงาน เสนอการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/65 G2/65 และ 3/65
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอขอเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากเดือนละ 1,000 บาท เพิ่มเป็น 2,000 บาท ในการตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567, เสริมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต กรณีโรคโควิด-19 ฉบับที่ 3
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอขอขยายเวลาดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 และ โครงการพาณิชย์...ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย
 • กระทรวงคมนาคม เสนอโครงการให้สิทธิผู้ประกอบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 โครงการ ได้แก่ การให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นและกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการรายที่ 3 มูลค่าประมาณ 4,800 ล้านบาท และโครงการให้บริการคลังสินค้าของผู้ประกอบการรายที่ 3 มูลค่าประมาณ 6,500 ล้านบาท, รายงานผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นโยบายของคณะกรรมการฯ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต
 • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2564/2565
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งขอความเห็นชอบหลักการแนวทางดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN DIGITAL Hub)
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอการกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานธนานุเคราะห์ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 300 ล้านบาท
 • กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เสนอโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4, เสนอการจัดตั้งสำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่องค์การมหาชน
 • กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566-2569) , เสนอโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติจ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการฝ่ายราษีไศลในเขตท้องที่จังหวัดสุรินทร์
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอทบทวนมติ ครม.ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 • คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เสนอปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์สำหรับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย หรือ Long-Term Resident Visa : LTR Visa
 • คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ