ครม.ถกแก้ปัญหา PM2.5 จ่อเข้มบทลงโทษ-ขยายเวลาจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล

ข่าวการเมือง Tuesday February 6, 2024 10:33 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานการประชุม ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเสนอมาตรการต่างๆ เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมถึงการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิด เข้าหารือในที่ประชุม ครม. รวมทั้งจะรายงานผลการดำเนิน 11 มาตรการเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ช่วงที่ผ่านมา

 • กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระภาษีสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล)
 • กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การจัดทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย
 • กระทรวงพลังงาน เสนอ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ แม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
 • คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เสนอทบทวนการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2565(ครั้งที่ 2) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

วาระเพื่อรับทราบ

 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอ ร่างกฎกระทรวง ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวม 2 ฉบับ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ร่างกฎกระทรวงการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิในที่ดินของผู้ได้รับสิทธิ โดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ...
 • กระทรวงยุติธรรม เสนอ รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2565
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอผลการประชุมระดับสูงในห้วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี ค.ศ. 2023
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ ราชอาณาจักรเบลเยียมขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเบลเยียม ณ จังหวัดภูเก็ต และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเบลเยียม ณ จังหวัดภูเก็ต (กระทรวงการต่างประเทศ)
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการและจังหวัด และตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • กระทรวงคมนาคม เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 2 ฉบับ คือ

1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงฉิมพลี แขวงตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน, แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย, แขวงชนะสงคราม แขวงบ้านพานถม แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, แขวงวัดโสมนัส แขวงคลองมหานาค แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย, แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต, แขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี, แขวงปทุมวัน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน, แขวงสามเสนใน เขตพญาไท, แขวงรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง และแขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ...

2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่แขวงฉิมพลี แขวงตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน, แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอัมรินทร์ แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย, แขวงชนะสงคราม แขวงบ้านพานถม แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, แขวงวัดโสมนัส แขวงคลองมหานาค แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต, แขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี, แขวงปทุมวัน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน, แขวงสามเสนใน เขตพญาไท, แขวงรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง และแขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ...

 • กระทรวงคมนาคม เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตำบลใหม่ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ...
 • กระทรวงคมนาคม เสรอ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ...
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. ....
 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอ ความก้าวหน้าในการดำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใต้กระบวนการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
 • สำนักงบประมาณ เสนอ ร่างกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ.
 • คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ สถานภาพร่างกฎหมาย สถานะ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ