จับตาครม.ถกข้อเสนอป.ป.ช.ดิจิทัลวอลเล็ต-เคาะงบจัดงานมหาสงกรานต์

ข่าวการเมือง Tuesday February 20, 2024 10:01 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

วงประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในวันนี้ จะมีการรายงานความคืบหน้าโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต หลังจากที่บอร์ดดิจิทัลชุดใหญ่ได้รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้ว วันนี้จะนำผลการประชุมมารายงานความคืบหน้าให้กับ ครม. ได้รับทราบ

ส่วนวาระการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่

 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ซึ่งจะมีการจัดงานขึ้นทั่วประเทศระหว่างวันที่ 1-21 เม.ย.67 โดยใน กทม.จัดขึ้นช่วงวันที่ 11-15 เมษายน บริเวณถนนราชดำเนินกลาง และท้องสนามหลวง
 • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2565/2566 และการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2566/2567
 • กระทรวงพลังงาน เสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดใหม่ทั้ง 10 คนให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาอนุมัติ ซึ่งหากอนุมัติแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งผู้ว่าฯ กฟผ. คนใหม แทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ที่ได้ครบวาระไปตั้งแต่ 21 ส.ค. 66
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติคาซัคสถานเป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว และเสนอร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินเดีย ครั้งที่ 10
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอขอยกเว้นมติ ครม.กรณีห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน สำหรับดำเนินการโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างถนน และสะพานเชื่อมโยงเส้นทางบริเวณอ่าวเขาควาย ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอโยกย้ายสลับเก้าอี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แล้วให้นายสยาม สิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มาเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ....(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2562)
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของเขื่อนลำแชะ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.... และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมนเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ...
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอขอความเห็นชอบท่าทีไทยและรับรองเอกสารที่จะเป็นผลลัพธ์สำหรับการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง, เสนอการยุติกรณีพิพาทเรื่องน้ำตาลภายใต้องค์การการค้าโลก
 • กระทรวงศึกษาธิการ เสนอขออนุมัติรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลาระยะที่ 2 เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัย (Anywhere Anytime)
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับโครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย
 • กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ....
 • กระทรวงแรงงาน เสนอร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ....
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอร่าง พ.ร.บ.ที่ ครม.ขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 พ.ศ. ....)
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายปีเป็นการจ่ายขาดให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568)
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอมติ ครม.เกี่ยวกับการบริหารราชการหรือข้าราชการ ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม ครม. พ.ศ.2548
 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอรายงานผลการดำเนินการตามมติ ครม.และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ.2560
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เสนอแนวทางป้องกันการก้าวก่ายแทรกแชงการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน
 • คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เสนอสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ