ผู้สูงอายุ-พิการ-ชาติพันธุ์ลงสมัคร สว.มากสุดใน 20 กลุ่มอาชีพ

ข่าวการเมือง Sunday May 26, 2024 15:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เมื่อช่วงวันที่ 20-24 พ.ค.67 และผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งสามารถจำแนกเป็นรายกลุ่ม ดังนี้

     กลุ่มที่               สาขาอาชีพ               จำนวน
      1     การบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง ได้แก่ ผู้เคยข้าราชการ      2,478

เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

      2     กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ  1,869

อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายหรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

      3     การศึกษา ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา  4,477

บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

      4     การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์   1,628

สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

      5     ทำนา ปลูกพืชลัมลุก หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน             3,422
      6     ทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน         3,628
      7     พนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมีใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ     2,440

ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

      8     ด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค        1,180

ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

      9     ผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น      1,844

หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

     10     ผู้ประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการตาม ข้อ 9            1,200
     11     ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว   1,177

มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

     12     ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน             609
     13     ผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม  1,039

หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

     14     สตรี                             4,589
     15     ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่นๆ    5,211

ในทำนองเดียวกัน

     16     ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่นๆ       1,819

ในทำนองเดียวกัน

     17     ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน      2,168
     18     สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน       867
     19     ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน      3,816
     20     อื่นๆ                             2,656
     รวม                                  48,117

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ให้เสร็จสิ้น และภายในวันที่ 29 พ.ค.67 จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบทุกกลุ่มอาชีพในเขตอำเภอ แยกเป็นรายกลุ่ม โดยมีหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ซึ่งเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อตัวผู้สมัครของแต่ละกลุ่ม ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้สมัคร อายุ อาชีพ และ วุฒิ การศึกษาสูงสุด ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ ว่าการอำเภอ สถานที่ เลือก และจัดทำข้อมูลเผยแพร่ทางระ บบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ประกาศ บัญชีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นแล้ว สำนักงาน กกต.จะเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ทางเว็บไซต์ของสำนัก งานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th และแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) โดยประชาชนสามารถดูรายชื่อผู้สมัคร รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา และข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัคร (สว. 3) จากช่องทางดังกล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ