ข่าวอินโฟเควสท์
18:19 (เพิ่มเติม) เลือกตั้ง'62: พปชร.เดินสายหาหาเสียงภาคเหนือ-ภาคอีสาน ชูสร้างหลักประกันให้ผู้มีรายได้น้อยและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร   นายสนธิรัต…
18:03 11 ประเทศ CPTPP ตั้งเป้าขยายสมาชิกเพิ่ม หวังต่อสู้การกีดกันการค้า   11 ประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) เปิดเผยว่า…
17:12 เลือกตั้ง'62: พปชร.เดินสายหาหาเสียงภาคเหนือ-ภาคอีสาน ชูสร้างหลักประกันให้ผู้มีรายได้น้อยและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร   นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวง…
16:36 IOD เตรียมขึ้นเครื่องหมายเหนือชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทที่ผู้บริหารถูก ก.ล.ต.ลงโทษทางแพ่ง   นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่ง…
16:31 เกิดเหตุท่อส่งน้ำมันระเบิดในเม็กซิโก ตายอย่างน้อย 21 บาดเจ็บอีก 71 คน   เกิดเหตุท่อส่งน้ำมันระเบิดในรัฐอีดัลโก ทางภาคกลางของประเทศเม็กซิโก ส่งผ…

กรมพัฒนาธุรกิจฯ เน้นพัฒนาบุคลากร รองรับการเปลี่ยนแปลง-หนุนใช้ Big Data เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 24 ตุลาคม 2561 11:43:04 น.

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการด้านต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจในระยะยาว กรมฯ จึงกำหนดให้นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรภายในองค์กรเป็นยุทธศาสตร์และภารกิจหลักที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างตรงจุด ขณะเดียวกัน เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 และสังคมแห่งอนาคตอย่างเต็มรูปแบบ

โดยกรมฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรแบบ 3 Types for The Success คือ การฝึกอบรม (Training) การศึกษา (Education or Further Study) และการฝึกปฏิบัติ (Practice) ที่จะพัฒนาบุคลากรสู่ความสำเร็จ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะวิชาชีพ (Technical Competency) ด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคล (Interpersonal Competency) และด้านสติปัญญา (Intellectual Competency)

"ทั้ง 3 ส่วน จะช่วยเติมเต็มจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งให้แก่บุคลากรภายในองค์กรแบบครบวงจร ปรับเปลี่ยนบริบทการทำงาน จากการตั้งรับเป็นการเดินหน้ารุก เพื่อให้ทันกับความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชน รวมถึงเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้น กล้ารับ กล้าคิด และกล้าที่จะนำการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับทุกการทำงาน โดยหวังผลสัมฤทธิ์สูงสุดของงาน (Outcome) เป็นที่ตั้ง" นายวุฒิไกรกล่าว

พร้อมระบุว่า ในฐานะที่กรมฯ เป็นหน่วยงานต้นสายปลายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ ตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจจนถึงเลิกประกอบกิจการ ทำให้ภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเพื่อให้มีความเข้มแข็งจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น กรมฯ จึงวางนโยบายพัฒนาให้ข้าราชการของกรมฯ สวมหมวกการทำงาน 2 ใบ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีความพึงพอใจสูงสุด และภาคธุรกิจโดยเฉพาะเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอีเติบโตอย่างสมดุลและเข้มแข็ง

โดยหมวกใบที่ 1 เป็นการให้บริการประชาชนตามภารกิจของกรมฯ ด้วยความเต็มที่ เต็มใจ เต็มความสามารถ รวมทั้ง ยกระดับและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ส่วนหมวกใบที่ 2 เป็นที่ปรึกษาแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอีซึ่งเป็นธุรกิจที่มีเป็นจำนวนมากในประเทศ โดยปัญหาสำคัญของเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอีในประเทศไทย คือ การขาดที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ดี ดังนั้น กรมฯ จึงเน้นการพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ให้สามารถเป็นที่ปรึกษาของภาคธุรกิจได้ในเบื้องต้น รวมถึง ช่วยวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ โดยใช้คลังข้อมูลธุรกิจของกรมฯ ซึ่งเป็นบิ๊กดาต้าธุรกิจขนาดใหญ่เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดันให้ภาคธุรกิจประสบความสำเร็จ สามารถเดินไปข้างหน้าได้ด้วยความเข้มแข็งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น

โดยหลักสูตรแรก เป็นการพัฒนาองค์ความรู้แก่ข้าราชการของกรมฯ ด้านการเป็นที่ปรึกษาที่พร้อมจะให้คำปรึกษาแนะนำแก่ภาคธุรกิจแบบเข้มข้น ภายใต้โครงการ "พัฒนาสมรรถนะผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย" ซึ่งจะเริ่มดำเนินการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 นี้ (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้แบ่งกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมฯ ออกตามช่วงอายุ (Generation) และตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้ทุกคนมีความสุขในการทำงาน พร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ขณะเดียวกัน ต้องมีการพัฒนาจิตใจและความประพฤติให้มีคุณธรรม-จริยธรรม ยืนอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริต และมีธรรมาภิบาลในการทำงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นต่อๆ ไป รวมถึงการปรับทัศนคติให้มองการอบรมฯ เป็นการพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญที่ทุกคนพึงปฏิบัติเป็นนิจ ทั้งการพัฒนาตนเองผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ภายในองค์กร หรือการหาความรู้จากภายนอกองค์กร

"ท้ายที่สุดแล้ว ผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด คือ ภาคธุรกิจทั้งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอี และจะส่งผลดีต่อองค์กรให้มีความเข้มแข็ง น่าเชื่อถือ ภาครัฐมีความแข็งแกร่ง และประเทศชาติมีความมั่นคง ยั่งยืนต่อไป" อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง