กรมบัญชีกลาง แจงพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มุ่งให้เกิดความโปร่งใส ปฏิบัติภายใต้กฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ข่าวเศรษฐกิจ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 15:57 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กรมบัญชีกลาง แจงพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มุ่งให้เกิดความโปร่งใส ปฏิบัติภายใต้กฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง ชี้แจงกรณีมีเสนอข่าวว่า พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างยุ่งยากในทางปฏิบัติ และออกระเบียบราคากลางไม่สอดคล้องกับภาวะตลาด ทำให้ผู้รับเหมาตัดราคาประมูลกันแบบหนีตายตั้งแต่ปลายปี 2558 นั้นว่า พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นเพียงการกำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนรายละเอียดได้มีการออกเป็นกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความสะดวก คล่องตัวมากขึ้น และผ่อนคลายประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ เช่น การกำหนดกฎกระทรวงให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐคล่องตัวขึ้น รวมถึงการกำหนดให้ประกาศผลผู้ชนะกรณีวงเงินเล็กน้อยเป็นรายไตรมาส การกำหนดแนวทางเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารสำหรับสถานศึกษา การกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการรวมซื้อรวมจ้างเพื่อให้หน่วยงานที่มีความต้องการใช้พัสดุประเภทเดียวกันสามารถรวมการจัดหาได้ในครั้งเดียวกัน เป็นต้น

สำหรับประเด็นการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ทำหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การคำนวณราคากลาง ได้ราคาใกล้เคียงกับค่างานก่อสร้างจริง และการยื่นเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐกับผู้ประกอบการ หรือระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง และเป็นการช่วยป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และทำให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถเข้าร่วมการประกวดราคาโดยเสนอราคาใดก็ได้อย่างเสรี

"ดังนั้น การกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางวิธีปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐ ให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคล่องตัวมากขึ้น ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่ก่อให้เกิดความยุ่งยาก เพียงแต่ต้องการทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของไทยมีความโปร่งใสมากขึ้น" โฆษกกรมบัญชีกลางระบุ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ