ครม.อนุมัติหลักเกณฑ์เขตปลอดอากรธุรกิจ e-Commerce ในพื้นที่ EEC

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday May 28, 2019 15:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ ../2562 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และพิธีการศุลกากรสำหรับเขตปลอดอากรภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้ สาระสำคัญของร่างประกาศดังกล่าว คือ 1.กำหนดให้ใช้บังคับเฉพาะในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2.กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้ยื่นใบขนส่งสินค้าต่อพนักงานศุลกากร และพนักงานศุลกากรได้รับและออกเลขที่ใบขนส่งสินค้าให้แล้วไม่ต้องชำระค่าอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรจนกว่าจะครบ 14 วัน นับแต่วันที่พนักงานศุลกากรออกเลขที่ใบขนสินค้าดังกล่าว

และกำหนดให้การส่งของตามข้อ 2 กลับเข้าไปในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ยื่นใบขนสินค้าต่อพนักงานศุลกากรและพนักงานศุลกากรได้รับและออก เลขที่ใบขนส่งสินค้าให้แล้ว ผู้ประกอบกิจการอาจยื่นขอยกเลิกรายการดังกล่าวในใบขนสินค้าขาเข้านั้นได้ และเมื่อพนักงานศุลกากรมีคำสั่งยกเลิกแล้วให้ถือว่ามิได้มีการนำของรายการดังกล่าวออกจากเขตปลอดอากรภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และไม่มีภาระค่าอากร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ